Privacybeleid - www.immovlan.be

** Zie ook onze Algemene Gebruiksvoorwaarden aangepast op 2019-05-14. **

Onderhavig beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "Charter" genoemd) is opgesteld door Immovlan NV, met maatschappelijke zetel in de Koningsstraat 100 te 1000 Brussel, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0432.916.146 (hierna « Immovlan » genoemd).

Onderhavige Charter heeft als doel u te informeren over de manier waarop uw gegevens door Immovlan worden verwerkt via de website www.immovlan.be en via de app van Immovlan.

Via de app en de website van Immovlan hebben de gebruikers snel en op doeltreffende wijze toegang tot informatie met betrekking tot vastgoed dat te koop of te huur wordt aangeboden. In luttele seconden kan de gebruiker alle informatie raadplegen met betrekking tot een onroerend goed dat hem/haar interesseert, en kan men eveneens een bezoek programmeren met het agentschap dat de advertentie plaatste of de eigenaar van het pand.

Met « persoonsgegevens » worden alle gegevens van persoonlijke aard bedoeld die u aanbelangen, dit wil zeggen alle informatie die toelaat om u rechtstreeks of onrechtstreeks als natuurlijke persoon te identificeren.

In dit kader verzamelt en verwerkt Immovlan uw persoonsgegevens op volledig transparante wijze, conform met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer" genoemd), en de (EU) verordening 2016/679 van het Europese Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, houdende intrekking van de richtlijn 95/46/EG (hierna de "algemene verordening inzake gegevensbescherming" genoemd).

Immovlan besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en stelt bijgevolg alles in het werk om de nodige redelijke voorzorgen te nemen om uw verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, verspreiding of ongeoorloofd gebruik.

1. In welke context verwerkt Immovlan uw persoonsgegevens?

De website www.immovlan.be - beheerd en uitgebaat door Immovlan – is een online platform waar aanbiedingen van vastgoed in de ruime zin van het woord worden gepubliceerd en waar de spelers in dit domein met elkaar in contact worden gebracht (eigenaar, kandidaat-koper, kandidaat-huurder, diverse dienstverleners, notarissen, …). In het kader van de uitbating van het platform www.immovlan.be verzamelt en verwerkt Immovlan persoonsgegevens van zijn klanten, gebruikers en prospects. In dit verband handelt Immovlan krachtens de wet als "verantwoordelijke voor de verwerking".

2. Welke gegevenscategorieën worden door Immovlan verwerkt?

2.1.

In het kader van de uitbating van de website www.immovlan.be, verzamelt en verwerkt Immovlan mogelijkerwijs de volgende persoonsgegevens:
CategorieënVoorbeeldenContext
Persoonlijke identificatiegegevensFamilienaam, voornaam, postadres, enz.Deze gegevens worden verzameld tijdens de procedure voor inschrijving bij onze diensten, wanneer u een account aanmaakt en wanneer u met ons contact wenst op te nemen.
Elektronische identificatiegegevensTelefoonnummer, e-mail, IP-adres, fax, enz.Een deel van deze informatie wordt verzameld via de online formulieren tijdens uw inschrijving en wanneer u met ons contact wenst op te nemen.
BeroepsgegevensBedrijfsnaam, maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer/btw-nummer, telefoonnummer van het werk, e-mailadres van het werk, functie, statuut, naam van de vertegenwoordigerEen deel van deze informatie wordt verzameld via de online formulieren tijdens uw inschrijving als beroepsuitoefenaar (beroepsmatige account).
Financiële gegevensBankrekeningnummer en financiële instellingEen deel van deze informatie wordt verzameld via de online formulieren tijdens uw inschrijving als beroepsuitoefenaar (beroepsmatige account).
Gegevens over de te koop gesteld/te huur gesteld/gezocht vastgoedCategorie van het goed, prijsklasse, geografische zone, aantal kamers, oppervlak, verdieping, lift, terras, tuin, adres, geolokalisatie, enz.Deze gegevens worden verzameld wanneer u een onroerend goed te koop of te huur stelt, en wanneer u zoekopdrachten lanceert met betrekking tot een bepaald goed of type woning op de website.

2.2.

In het kader van de uitbating van de Immovlan-app, verzamelt en verwerkt Immovlan mogelijkerwijs de volgende persoonsgegevens:
CategorieënVoorbeeldenContext
Persoonlijke identificatiegegevensFamilienaam, voornaam, land, enz.Tijdens de procedure voor inschrijving bij onze diensten en wanneer u een account aanmaakt (of uw account actualiseert).
Elektronische identificatiegegevensTelefoonnummer, e-mail, IP-adres.Een deel van deze informatie wordt verzameld via de online formulieren die u tijdens uw inschrijving op onze app vindt.
Elektronische lokalisatiegegevensPlaats van verbinding.Wanneer u een zoekopdracht uitvoert, dan lokaliseren wij u (met uw toestemming) teneinde u beschikbare goederen op uw nationaal grondgebied voor te stellen.
Voorkeurgegevens over de kenmerken van het gebouwLocatie/verkoop/appartement/huis, prijsklasse, oppervlak, postcode/lokalisatie.Op basis van uw zoekopdrachten kunnen wij bepalen welke woningstijl er bij u past.
LevensstijlDetails over het verbruik van goederen of diensten, gedrag van de persoon.Op basis van uw zoekopdrachten kunnen wij bepalen op welke manier u zich wenst te vestigen (huur, aankoop, …).
Levensgewoonten, smaken en voorkeurenAanduidingen "vind ik leuk"In functie van de eigendommen die u met "vind ik leuk" markeert, kunnen wij bepalen welke type woning uw voorkeur heeft.

2.3.

Het is mogelijk dat Immovlan ook niet-persoonsgebonden gegevens moet verzamelen. Deze gegevens zijn gekwalificeerd als niet-persoonsgebonden gegevens omdat zij niet toelaten om u (rechtstreeks of onrechtstreeks) te identificeren. Daarom kunnen deze gegevens voor om het even welk doeleinde worden gebruikt, bijvoorbeeld om de website www.immovlan.be of de producten aangeboden door Immovlan of door zijn partners te verbeteren.

2.4.

In de veronderstelling dat niet-persoonsgebonden gegevens met persoonsgegevens zouden worden verbonden, waardoor identificatie van de betrokken personen mogelijk zou zijn, dan worden deze gegevens verwerkt als persoonsgegevens, zodat het onmogelijk wordt om ze met een bepaalde persoon in verband te kunnen brengen.

3. Voor welke doeleinden verwerkt Immovlan uw persoonsgegevens?

3.1. Principes

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens varieert in functie van de betreffende verwerking, en meer bepaald de doelstelling ervan. Wanneer uw gegevens worden verzameld, informeert Immovlan u in principe over de manier en de wijzen waarop het verzamelen en de verwerking van uw gegevens plaatsvindt. Bij deze gelegenheid deelt Immovlan u de wettelijke grondslag van de verwerking mee.
Uw gegevens kunnen bijvoorbeeld worden verzameld en verwerkt in het kader van de uitvoering van het contract dat u met Immovlan bindt, iets wat tot stand komt door het aanvaarden van de algemene voorwaarden van deze website. Wanneer de verwerking niet noodzakelijk is om een contractuele overeenkomst uit te voeren, dan kan deze verwerking gebaseerd zijn op uw uitdrukkelijk verklaarde toestemming, ofwel op basis van het gewettigde belang van Immovlan als onderneming (meer bepaald de ondernemersvrijheid en de vrijheid van informatie). In dit opzicht waakt Immovlan er ten allen tijde over dat er een evenwicht is tussen haar en uw belangen, door u bijvoorbeeld recht van verzet te verlenen. Het is eveneens mogelijk dat uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met een wettelijke of reglementaire verplichting.

3.2. Verwerkingen uitgevoerd door Immovlan

3.2.1. Naleving van onze wettelijke verplichtingen
In bepaalde gevallen zien wij ons verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van wettelijke verplichtingen of wanneer wij met de bevoegde overheden samenwerken. In die gevallen geven wij uw persoonsgegevens door om aan onze verplichtingen te voldoen.
3.2.2. Contractuele grondslag
In uitvoering van het contract dat u met Immovlan verbindt, worden verwerkingen tot stand gebracht waarvan de doeleinden als volgt kunnen worden omschreven:
 • het gebruik van de website en van de diensten die er worden aangeboden, meer bepaald: (a) de opvolging en het beheer van het verloop van een handeling met als voorwerp een onroerend goed dat op onze website verschijnt (te koop gesteld, te huur gesteld, enz.); (b) en het in contact stellen met een verkoper/verhuurder/kandidaat-koper/kandidaat-huurder/dienstverleners/notarissen/…;
 • het beheer van de klanten;
 • de uitgifte, het incasseren en de controle van facturen;
 • u een verslag van de activiteiten bezorgen;
 • uw vragen beantwoorden wanneer u vrijwillig met ons contact opneemt.
 • om de publicatie en de zichtbaarheid te verzekeren van uw aanbiedingen/aankondigingen betreffende vastgoed op www.immovlan.be en desgevallend in de partnermedia (vastgoedportalen, kranten, …);
3.2.3. Toestemming
De gegevens die worden verzameld op basis van uw uitdrukkelijk verklaarde toestemming, worden voor de volgende doeleinden verwerkt:
 • om u te informeren over aanbiedingen/aankondigingen in verband met vastgoed (verkoop, verhuur, …) volgens uw zoekcriteria;
 • om u te informeren over kandidaat-kopers/kandidaat-huurders volgens de gewenste actie (te koop/te huur stellen, …);
 • om u in contact te stellen met een verkoper/verhuurder/kandidaat-koper/kandidaat-huurder/dienstverleners/notarissen/enz.
 • Om aankondigingen voor te stellen die aan uw behoeften voldoen in functie van uw zoekcriteria, in verband met goederen die uw voorkeur dragen;
 • Om uw contactgegevens over te maken aan agentschappen die houder zijn van de code vermeld op de aankondigingen van de eigendom die u hebt bekeken en/of van de eigendommen die uw voorkeur dragen, zodat zij met u contact kunnen opnemen in verband met voornoemde eigendommen of gelijkaardige eigendommen(overdracht aan derden);
 • Om uw contactgegevens over te maken aan onze handelspartners, actief in de vastgoedsector in de ruime zin van het woord, zodat zij met u contact kunnen opnemen om u producten en diensten voor te stellen die u kunnen interesseren (overdracht aan derden);
 • Om u meldingen toe te sturen met gepersonaliseerde aankondigingen, rekening houdend met uw voorkeuren;
 • Om u te informeren over nieuwe vastgoedaankondigingen die beantwoorden aan uw behoeften die op de app beschikbaar zijn;
 • Om u commerciële mededelingen en reclame toe te sturen;
 • Om met u contact op te nemen om u onze nieuwe diensten voor te stellen.
3.2.4. Gewettigd belang
Gegevens die worden verzameld op basis van gewettigd belang van Immovlan, worden voor de volgende doeleinden verwerkt:
 • om uw vragen te beantwoorden wanneer u vrijwillig met ons contact opneemt;
 • om fraude en pogingen tot fraude op de website www.immovlan.be en de app's verbonden met Immovlan te voorkomen en te bestrijden;
 • om het technische beheer van de website www.immovlan.be en van de app's verbonden met Immovlan te verzekeren;
 • om anoniem gemaakte statistieken op te stellen met betrekking tot het gedrag en de navigatiegewoonten op de websites en app's van Immovlan en desgevallend van diens partners;
 • om promotionele informatie mee te delen over de producten en diensten van Immovlan en diens partners (marketing direct).
 • Identificatie van de app;
 • Personalisering van onze diensten;
 • Beheer van de personen ingeschreven op de app;
 • Voorbereiding van studies, modellen (risico-, marketing- en andere modellen) en statistieken, waarbij gebruik wordt gemaakt van technieken om de gegevens anoniem en pseudo-anoniem te maken waar dit mogelijk is;
 • Behoud van de veiligheid van goederen en personen, strijd tegen fraude of pogingen tot inbraak, misbruik of andere inbreuken;
 • Opleiding van ons personeel via het gebruik van werkelijke situaties bij wijze van voorbeeld (wij proberen om uw persoonsgegevens in de mate van het mogelijke anoniem te maken);
 • Analyse van uw vorige zoekopdrachten om onze dienstaanbiedingen zo goed mogelijk te personaliseren, zodat die aan uw behoeften voldoen;
 • Verbetering van de kwaliteit van de dienst voor de gebruikers;
 • Het bijhouden van een lijst van mensen die wensen om niet meer gecontacteerd te worden;
 • Verbetering van de bestaande diensten en van de ervaring van de gebruikers van de app (al of niet ingeschreven);
 • Beheer van uw vragen in verband met de toepassing van uw rechten;
 • De vaststelling, de uitoefening, de verdediging en het behoud van onze rechten.
3.2.5. Profilering en geautomatiseerde verwerkingen
Om een betere gebruikerservaring te verzekeren, maken wij gebruik van een profileringstechniek waarmee we u aan uw verschillende voorkeuren kunnen associëren.
Zodra dit mogelijk is, zullen we alleen nog anoniem of pseudo-anoniem gemaakte gegevens gebruiken.
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die dient om deze gegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten te beoordelen met betrekking tot een natuurlijke persoon, namelijk om elementen te analyseren of te voorspellen met betrekking tot het rendement op het werk, de financiële situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren,de interesses, de betrouwbaarheid, het gedrag, de lokalisatie of de verplaatsingen van deze natuurlijke persoon.
In het geval dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om een profilering tot stand te brengen, verzekeren wij u dat er geen enkele beslissing wordt genomen die juridische gevolgen heeft of voor u belangrijke, gelijkaardige gevolgen heeft.

3.3.

Immovlan kan in de toekomst eventueel verwerkingen uitvoeren die nog niet in deze Charter zijn voorzien. In dat geval neemt Immovlan met de betrokken persoon contact op vooraleer diens persoonsgegevens te hergebruiken, zodat deze persoon van deze wijzigingen op de hoogte wordt gesteld en de mogelijkheid krijgt om desgevallend dit hergebruik te weigeren.

4. Worden uw persoonsgegevens aan derden meegedeeld?

4.1.

In het kader van het nastreven van alle of een deel van de doeleinden vermeld in artikel 3, kan het voorvallen dat Immovlan uw persoonsgegevens aan derden overmaakt. Deze derden kunnen bedrijven of natuurlijke personen zijn. Het betreft bijvoorbeeld handelspartners, informaticadienstverleners die het onderhoud van de website verzekeren, of consultants… Immovlan selecteert deze derden met de grootste zorg en vooral in functie van de garanties die zij bieden wat de graad van bescherming van persoonsgegevens betreft.
Er is een geactualiseerde lijst van deze derden beschikbaar op de volgende websitepagina: lijst van de partners.

4.2.

Er worden geen gegevens overgedragen aan derden die gevestigd zijn in een land buiten het grondgebied van de Europese Unie.

4.3.

Het is eveneens mogelijk dat Immovlan gehouden is om uw gegevens bekend te maken wanneer de wet dit vereist of om gevolg te geven aan een gerechtelijk besluit of een bevel van een overheidsdienst.

5. Werknemers van Immovlan

Immovlan waakt erover dat de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden voor personen die onder haar bevoegdheid handelen (werknemers) beperkt zijn tot wat deze personen nodig hebben voor het uitoefenen van hun functies en het vervullen van de taken die hen werden toevertrouwd.
Immovlan informeert de personen die onder haar bevoegdheid handelen over de voorschriften van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de algemene verordening inzake gegevensbescherming, evenals over alle pertinente voorschriften inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens.

6. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u die uitoefenen?

6.1. Recht om uw goedkeuring te herroepen.

Omdat de verwerking van uw gegevens uitsluitend op uw goedkeuring is gebaseerd, staat het u vrij om op elk ogenblik uw goedkeuring te herroepen door gewoon een schriftelijke aanvraag hiertoe aan Immovlan te richten. Deze herroeping doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen uitgevoerd vóór de herroeping van uw goedkeuring. Wanneer u zich bijvoorbeeld inschrijft voor een newsletter of een automatische mailing, dan kunt u uw inschrijving op elk ogenblik annuleren door op de link onderaan elke e-mail te klikken.

6.2. Recht van verzet.

Wanneer de verwerking van uw gegevens voor marketing direct doeleinden plaatsvindt, dan kunt u zich op elk ogenblik verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor dit doel.

6.3. Recht op toegang en op een kopie.

In alle gevallen kunt u gratis een kopie krijgen (ook in elektronisch formaat) van uw persoonsgegevens en kunt u gegevens die niet juist, onvolledig of niet pertinent zijn desgevallend corrigeren, vervolledigen of laten verwijderen.

6.4. Recht op gegevensportabiliteit.

U kunt eveneens op elk ogenblik vragen om gratis uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd formaat dat op courante wijze wordt gebruikt en voor een machine leesbaar is, met name om die over te maken aan een andere verantwoordelijke voor gegevensverwerking.

6.5 Recht op correctie.

U hebt eveneens een recht op correctie, waardoor u ons op elk ogenblik kunt vragen om informatie te wijzigen die niet juist, onvolledig of achterhaald is.

6.6. Recht om te worden vergeten.

U kunt uw persoonsgegevens laten wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:
 • De gegevens zijn niet langer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking;
 • U herroept uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens en wij baseren deze verwerking enkel op de wettelijke grondslag van uw toestemming;
 • U verzet zich tegen de verwerking;
 • Wij hebben uw persoonsgegevens op onwettige wijze verwerkt;
 • In geval de gegevens die wij bezitten onvolledig, onjuist of achterhaald zijn;
 • Wij moeten uw persoonsgegevens wissen teneinde gevolg te geven aan een wettelijke verplichting (van het recht van de Europese Unie of van het recht van de lidstaat) waaraan wij onderworpen zijn.

6.7. Recht op beperking van de verwerking.

In bepaalde gevallen kunt u ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
Situaties waarin u u ons kunt vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Als u de juistheid betwist van een persoonsgegeven, gedurende een zekere tijd zodat wij de juistheid van dit gegeven kunnen controleren;
 • Als wij uw persoonsgegevens op onwettige wijze verwerken en u verkiest dat wij deze verwerking beperken in plaats van uw persoonsgegevens te wissen.
Vanzelfsprekend zullen wij u op de hoogte stellen zodra de beperking van de verwerking niet langer van toepassing is.

6.8. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u een van de hiervoor beschreven rechten wilt uitoefenen, dan moet u uw schriftelijke aanvraag (ook in elektronisch formaat) gedateerd en ondertekend richten aan Immovlan met een legitimatie van uw identiteit. U ontvangt zo snel mogelijk een antwoord, en dit ten laatste na één maand. Na deze termijn kunt u uw aanvraag als verworpen beschouwen. In geval de aanvraag is geweigerd, is de voorzitter van het gerecht van eerste aanleg bevoegd voor elke vraag in verband met het recht om een mededeling, correctie, verwijdering of beperking van persoonsgegevens te krijgen.

7. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De duur van de periode waarin uw persoonsgegevens worden bewaard, varieert volgens het type gegevens en de verordeningen. Ze worden in elk geval nooit langer bewaard dan de tijd die nodig is voor de verwerking waarvoor ze zijn verzameld.
In het kader van de uitvoering van een contract, bewaren we uw persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar na het einde van het contract.
Als u op de website en/of de app bent ingeschreven, dan bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende de volledige duur van uw inschrijving teneinde u een zo goed mogelijke service te bieden.
Als u uw inschrijving op de website en/of de app hebt geannuleerd, dan bewaren wij uw gegevens gedurende zes maanden, te rekenen vanaf de annulering van uw inschrijving. Daarna worden uw gegevens vernietigd.
Na het verstrijken van de periode waarin de gegevens worden bewaard, stelt Immovlan alles in het werk om te verzekeren dat uw persoonsgegevens wel degelijk worden gewist.

8. Welke beveiligingsmaatregelen stelt Immovlan in het werk?

Immovlan neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau voor de verwerking en voor de verzamelde gegevens te garanderen met betrekking tot de risico's die optreden door de verwerking en door de aard van de te beschermen gegevens, aangepast aan het risico.
Immovlan gebruikt altijd coderingstechnologieën die als industriële standaard binnen de IT-sector erkend zijn. Immovlan past in ieder geval geschikte beveiligingsmaatregelen toe om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik of wijziging van de ontvangen informatie, en tegen de verspreiding of het gebruik ervan zonder toestemming.
In het onwaarschijnlijke en betreurenswaardige geval dat uw persoonsgegevens die wij controleren in gevaar komen wegens een inbreuk op de beveiliging van de informatie, dan verbinden wij ons ertoe om snel te handelen teneinde de oorzaak van deze inbreuk te identificeren en om passende maatregelen te nemen om dit tegen te gaan.
In overeenstemming met de wet die van kracht is, brengen wij u over dit voorval op de hoogte.

9. Hebt u een vraag of wenst u een klacht in te dienen?

9.1.

Als u wenst te reageren op een van de praktijken beschreven in dit Charter, dan kunt u met Immovlan contact opnemen via de adressen vermeld onder punt 10 « Hoe kunt u met Immovlan contact opnemen? ».

9.2.

U kunt een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Persstraat 35
1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
Fax. +32 2 274 48 35
contact@apd-gba.be

9.3.

Volgens de wet kunt u ook gerechtelijke stappen laten ondernemen bij het gerecht van eerste aanleg van uw verblijfplaats. Als u meer info wenst over klachten en de mogelijke manieren om in beroep te gaan, raadt Immovlan u aan om volgend adres te raadplegen van de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit): https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

10. Hoe kunt u met Immovlan contact opnemen?

U kunt met Immovlan contact opnemen voor al uw opmerkingen/vragen/klachten:
privacy@immovlan.be
+32(0)2 730 33 11
Immovlan NV, Koningsstraat 100 te 1000 Brussel – België.

11. Wat gebeurt er als onderhavig Charter wordt gewijzigd?

De inhoud van onderhavig Charter kan worden gewijzigd volgens de regels in artikel 1 van de Algemene voorwaarden van deze website.
Deze versie van het Charter dateert van 2019-05-14.
Op dezelfde datum hebben we onze Algemene voorwaarden aangepast.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Onderhavig beleid valt onder het Belgische recht.
Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van onderhavig Beleid is aan het Belgische recht onderworpenen valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige gerechtshoven van het de districtsrechtbank van Brussel.