- VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERWERKING VAN GEGEVENS ALS ONDERAANNEMER -

Deze Algemene voorwaarden van toepassing op gegevensverwerking als onderaannemer (hierna te noemen “Privacyvoorwaarden”) vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst tussen de Klant en CTR Media.

1. Definities

Als onderdeel van deze Privacyvoorwaarden:

1.1 De termen “Overeenkomst”, “Klant”, “Partijen” hebben dezelfde betekenis als in de Algemene voorwaarden;

1.2 “Wetgeving inzake gegevensbescherming”: alle geldende wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, waaronder (A) (i) vóór 25 mei 2018: de wet van 8 december 1992 inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en (ii) vanaf 25 mei 2018, Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en de vrije doorstroom van dergelijke gegevens (hierna “GDPR”), (B) evenals praktijkcodes, gedragscodes, wettelijke richtlijnen en standaardbepalingen en andere wet- of regelgeving als gevolg van deze bijgewerkte wet- of regelgeving.

1.3 De termen “voor de verwerking verantwoordelijke”, “onderaannemer”, “betrokkene”, “persoonlijke gegevens”, “schending van persoonsgegevens” en “behandeling” hebben dezelfde betekenis als in de beschermingswetgeving. In het bijzonder moeten de termen “verwerkt” en “verwerken” begrepen worden in termen van de definitie “behandeling”.

1.4 We verstaan onder “voor de verwerking Verantwoordelijke” (“data controller” in het Engels): de Klant; en onder“Onderaannemer” (“data processor” in het Engels): CTR Media SA.

1.5. We verstaan onder “Adverteerder”: De Klant.


2. Context en doel van de behandelingen

2.1 De uitvoering van de Overeenkomst tussen de Partijen houdt in dat de Klant, als gegevensbeheerder, persoonlijke gegevens aan CTR MEDIA communiceert. CTR verwerkt deze gegevens als onderaannemer.

Bij het sluiten van deze Overeenkomst erkent de Klant dat CTR MEDIA voldoende garanties biedt: (a) met betrekking tot de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen om dergelijke persoonlijke gegevens te verwerken; (b) en met betrekking tot de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

2.2 De Verwerker verwerkt de persoonlijke gegevens in overeenstemming met de instructies van de voor de verwerking Verantwoordelijke. Deze instructies kunnen voortvloeien uit de Overeenkomst of schriftelijk worden gespecificeerd door de voor de verwerking Verantwoordelijke aan de Onderaannemer. Indien de Onderaannemer van mening is dat een instructie een overtreding van de Europese Gegevensbeschermingsverordening of enige andere bepaling betreffende de gegevensbeschermingswetgeving vormt, stelt hij de voor de verwerking Verantwoordelijke hiervan op de hoogte.

2.3 In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is het de verantwoordelijkheid van de voor de verwerking Verantwoordelijke om gegevens te verstrekken aan betrokkenen van de verwerking op het moment van de gegevensverzameling overeenkomstig artikel 13 AVG.

Het is ook de verantwoordelijkheid van de voor de verwerking Verantwoordelijke om eventuele nodige betuigingen voor het verzamelen en verwerken van dergelijke gegevens van de betrokken personen te verzamelen.

2.4. De Onderaannemer (in de hoedanigheid van onderaannemer) verwerkt de persoonlijke gegevens die hem door de voor de verwerking Verantwoordelijke zijn meegedeeld uitsluitend om aan de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen. Concreet zal de Onderaannemer de persoonsgegevens verwerken om de volgende service(s) te leveren:

3. Gegevens categorieën

De categorieën van persoonlijke gegevens, die het onderwerp zijn van deze uitbesteding van gegevens, zijn de volgende:

4. De betrokken personen

De mensen die betrokken zijn bij de behandeling zijn:

5. Vertrouwelijkheid

5.1. De Onderaannemer zal alles in het werk stellen om de best mogelijke vertrouwelijkheid te waarborgen van de persoonlijke gegevens die voor de verwerking Verantwoordelijke hem ter beschikking stelt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

5.2. De Onderaannemer mag echter van dit geheimhoudingsvereiste afwijken wanneer een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel hem verplicht om de gegevens te verstrekken. In dit geval zal de voor de verwerking Verantwoordelijke altijd op de hoogte worden gebracht van een dergelijk onderzoek, voorafgaand aan het verstrekken van de gegevens.


6. Medewerkers van de Bewerker

De Onderaannemer zorgt ervoor dat, voor personen die onder zijn gezag (werknemers) handelen, de toegang tot gegevens en behandelingsmogelijkheden beperkt is tot wat ze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken en de vervulling van de taken die aan hen zijn toevertrouwd.

De Onderaannemer zorgt er in het bijzonder voor dat dergelijke personen: (a) op de hoogte worden gehouden van het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens; (b) onderworpen zijn aan een identificatieprocedure als gebruiker wanneer zij inloggen om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens; (c) eraan worden gehouden (legaal of contractueel) om de vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens te respecteren.

De Onderaannemer informeert personen die onder zijn gezag handelen over de bepalingen van de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, evenals alle relevante vereisten inzake het privéleven en de bescherming van de persoonlijke gegevens.


7. Wat betreft bewerkers van de Bewerker

7.1. De Onderaannemer is gemachtigd om onderaannemers te gebruiken om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren. De Onderaannemer houdt een lijst bij ter inzage van de voor de verwerking Verantwoordelijke van zijn eigen onderaannemers. (https://immo.vlan.be/nl/privacy/partners).

7.2. De onderaannemers van de Onderaannemer zijn verplicht om aan alle verplichtingen van deze Overeenkomst te voldoen. Ze handelen uitsluitend voor dit account en volgens de instructies van de voor de verwerking Verantwoordelijke. De onderaannemers van de Onderaannemer zullen voldoende garanties moeten bieden: (a) met betrekking tot de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen; (b) en met betrekking tot alle vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

7.3. De vorige paragraaf is ook van toepassing op alle volgende onderaannemers (van de 2e en volgende rangen)

7.4. De Onderaannemer informeert de voor de verwerking Verantwoordelijke over geplande wijzigingen betreffende de toevoeging of vervanging van onderaannemers, om zo de voor de verwerking Verantwoordelijke in staat te stellen bezwaar te maken tegen dergelijke wijzigingen.


8. Geen overdracht buiten de EU zonder goedkeuring van de voor de verwerking Verantwoordelijke

De Onderaannemer zal de persoonlijke gegevens (die hem krachtens deze Overeenkomst ter beschikking worden gesteld) niet kunnen doorgeven aan derden die gevestigd zijn in een land buiten het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie (EU) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de voor de verwerking Verantwoordelijke.

Bovendien kan een dergelijke overdracht alleen plaatsvinden: (a) indien de derde partij buiten de EU een niveau van bescherming van persoonsgegevens kan garanderen dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat in de Europese Unie is vereist; (b) en na ondertekening, door deze en de Onderaannemer, van een overeenkomst die alle waarborgen dekt die door de Europese wetgeving vereist zijn voor de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder met betrekking tot gegevensoverdrachten.


9. Gegevensbewaring

Het is de verantwoordelijkheid van de voor de verwerking Verantwoordelijke om de bewaartermijn te bepalen voor persoonlijke gegevens die aan de voor de verwerking Verantwoordelijke zijn toevertrouwd.

Hoe het ook zij, de Onderaannemer verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens die hem door de voor de verwerking Verantwoordelijk zijn meegedeeld niet langer te bewaren dan nodig is om aan alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen.

Aan het einde van de contractuele relatie verbindt de Onderaannemer zich ertoe, naar keuze van de voor de verwerking Verantwoordelijke, om:

In geval van verwijdering van gegevens, zal de Onderaannemer schriftelijk bevestigen dat het nodige is gedaan.


10. Uitoefening van de rechten van personen

In principe oefenen betrokkenen, exclusief bij de voor de verwerking Verantwoordelijke, de verschillende rechten uit die zij in de privacywetgeving hebben verleend, namelijk: het recht op toegang, rectificatie, uitwissing- en oppositierecht op beperking van de behandeling, recht op overdraagbaarheid van gegevens, het recht om niet het onderwerp te zijn van een geautomatiseerde individuele beslissing (inclusief profilering).

In het geval dat de betrokken personen hun rechten uitoefenen bij de Onderaannemer, informeert deze laatste onmiddellijk de voor de verwerking Verantwoordelijke.

De Onderaannemer zal van zijn kant alles in het werk stellen om de rechten van de betrokken personen uit te voeren, in overeenstemming met de instructies van de voor de verwerking Verantwoordelijke.

De Onderaannemer zal de voor de verwerking Verantwoordelijke assisteren om hem/haar in staat te stellen zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk te reageren op eventuele klachten en verzoeken van de betrokken personen.


11. Afgevaardigde voor gegevensbescherming

De Onderaannemer communiceert de voor de verwerking Verantwoordelijke over de naam en contactgegevens van zijn afgevaardigde voor gegevensbescherming, als hij die heeft aangewezen in overeenstemming met artikel 37 van de AVG.


12. Verzoek van een toezichthoudende instantie

De Onderaannemer moet de voor de verwerking Verantwoordelijke binnen twee (2) werkdagen na ontvangst op de hoogte stellen van elke klacht, aantijging of verzoek van een regelgevende instantie betreffende de verwerking door de voor de verwering Verantwoordelijke van persoonsgegevens, en de voor de verwerking Verantwoordelijke voorzien van details van elke klacht, beschuldiging, verzoek, communicatie of bezwaar, evenals een kopie, indien nodig, van persoonlijke gegevens in het bezit van de Onderaannemer met betrekking tot de desbetreffende persoon.

De Onderaannemer verleent een redelijke medewerking en bijstand aan de voor de verwerking Verantwoordelijke met betrekking tot elke kennisgeving die laatstgenoemde mogelijk aan een toezichthoudende autoriteit moet doen of een voorafgaande machtiging die de voor de verwerking Verantwoordelijk van een toezichthoudende autoriteit zou moeten verkrijgen als voor de verwerking Verantwoordelijke zijnde.


13. Gegevensbeveiliging

De Onderaannemer verbindt zich ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een niveau van beveiliging te waarborgen dat in verhouding staat tot de risico's die verbonden zijn aan de gegevensverwerking.

Deze maatregelen zullen, op de best mogelijke manier en in overeenstemming met de regels van de kunst, persoonlijke gegevens bewaren, inclusief toevallige of onwettige vernietiging, verlies, wijzigingen of openbaarmakingen of ongeoorloofde toegang.

Deze maatregelen houden rekening met de nieuwste technologische ontwikkelingen, de aard, omvang, context en doelstellingen van de behandeling, evenals de risico's van schade als gevolg van ongeautoriseerde en onwettige verwerking of onbedoeld verlies, van een vernietiging of beschadiging van persoonlijke gegevens.


14. Overtreding van beveiliging

De Onderaannemer zal de voor de verwerking Verantwoordelijke op de hoogte stellen onverwijld en uiterlijk binnen 48 uur van een schending van persoonlijke gegevens of omstandigheden die een schending van persoonlijke gegevens zouden kunnen veroorzaken, door de voor de verwerking Verantwoordelijke voldoende informatie te verstrekken binnen een tijdsbestek dat de voor de verwerking Verantwoordelijke in staat stelt zijn verplichtingen na te komen om een inbreuk in verband met persoonsgegevens te melden op grond van de wet inzake gegevensbescherming.

Deze kennisgeving bevat alle informatie die wettelijk vereist is. Daarnaast zal de Onderaannemer samenwerken met de voor de verwerking Verantwoordelijke en passende maatregelen nemen om de gevolgen van de schending van persoonlijke gegevens tot een minimum te beperken.


15. Verplichting tot samenwerking van de Bewerker

De Onderaannemer verbindt zich ertoe: (a) aan de voor de verwerking Verantwoordelijke alle informatie te verstrekken die nodig is om aan te tonen dat hij voldoet aan de verplichtingen die op hem rusten; (b) en samen te werken met de voor de verwerking Verantwoordelijke om hem in staat te stellen naleving van de AVG te waarborgen.

Daarnaast staat de Onderaannemer de voor de verwerking Verantwoordelijke bij in het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen.


16. Vergoeding

CTR MEDIA kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor de schade die door de behandeling wordt veroorzaakt als deze niet voldoet aan deze Privacyvoorwaarden of een verplichting die hem toekomt als onderaannemer, in toepassing van AVG.