- PRIVACYBELEID www.immovlan.be -

** Zie ook onze Algemene Gebruiksvoorwaarden aangepast op 25/05/2018. **


Dit privacybeleid (hierna "het Charter" genoemd) is opgesteld door CTR Media SA, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te Koningsstraat 100, 1000 Brussel, en geregistreerd bij Carrefour Bank voor bedrijven, onder het nummer 0432.916.146 (hierna "CTR-Media" genoemd).

Het doel van dit beleid is om u te informeren over hoe uw gegevens worden verwerkt door CTR-Media via de website www.immovlan.be.

CTR-Media verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens op een transparante manier, in overeenstemming met: de wet van 8 december 1992 met betrekking tot privacybescherming ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna te noemen: de "Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens "); en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en de herroeping van Richtlijn 95/46 / EG (hierna "de algemene verordening gegevensbescherming" genoemd), vanaf de inwerkingtreding ervan op 25 mei 2018.

CTR-Media besteedt speciale aandacht aan de bescherming van uw privacy en verbindt zich er daarom toe alle redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen die vereist zijn om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik.

1. In welke context verwerkt CTR-Media uw persoonlijke gegevens?

De website www.immovlan.be - beheerd en uitgevoerd door CTR-Media - is een online platform voor de publicatie van onroerendgoedaanbiedingen in de breedste zin van het woord en voor het bij elkaar brengen van spelers op dit gebied (eigenaar, kandidaat-koper, kandidaat-huurder, verschillende dienstverleners, notarissen, enz.). Als onderdeel van de uitvoering van het platform www.immovlan.be verzamelt en verwerkt CTR-Media persoonlijke gegevens van zijn klanten, gebruikers en prospects als "behandelingsverantwoordelijke" in de zin van de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de algemene verordening gegevensbescherming.

2. Welke gegevens worden verwerkt door CTR-Media?

2.1. Als onderdeel van de uitvoering van de website www.immovlan.be verzamelt en verwerkt CTR-Media - mogelijk - de volgende persoonlijke gegevens:
 • Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, IP-adres, telefoon / GSM / faxnummer;
 • Professionele gegevens (bedrijfsnaam, hoofdkantoor, bedrijfs- / btw-nummer, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres, functie, status, naam van de vertegenwoordiger);
 • Gegevens over de onroerende goederen die u verkoopt of huurt of waarnaar u op zoek bent (vastgoed categorie, prijsklasse, geografisch gebied, aantal kamers, oppervlakte, verdieping, lift, terras, tuin, adres, locatie, etc.);
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, bankinstelling);
 • Gegevens over browsegedrag en gewoonten op de website www.immovlan.be en gerelateerde applicaties van CTR-Media;
 • Alle andere gegevens die u vrijwillig doorgeeft aan CTR-Media.

2.2. Het is mogelijk dat CTR-Media ook niet-persoonlijke gegevens verzamelt. Deze gegevens zijn gekwalificeerd als niet-persoonlijke gegevens omdat ze u niet (direct of indirect) identificeren. Deze gegevens kunnen daarom voor elk doel worden gebruikt, bijvoorbeeld om de website www.immovlan.be, de producten en diensten die worden aangeboden door CTR-Media of zijn partners te verbeteren.

2.3. In het geval dat niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonlijke gegevens, zodat identificatie van betrokkenen mogelijk zou zijn, zullen deze gegevens als persoonlijke gegevens worden behandeld, zodat de koppeling met een bepaalde persoon onmogelijk wordt gemaakt.

3. Voor welke doeleinden verwerkt CTR-Media uw persoonlijke gegevens? Wat zijn de wettelijke grondslagen?

3.1. Grondslagen

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens varieert afhankelijk van de betreffende behandeling en meer specifiek van het doel van de gegevens. In principe informeert CTR-Media u bij het verzamelen van uw gegevens hoe en wanneer uw gegevens worden verzamelt en verwerkt. Op dat moment communiceert CTR-Media u tevens de juridische basis van de behandeling.

3.2. Verwerking door CTR-Media

3.2.1. Contractuele basis

In uitvoering van het contract dat u aan CTR-Media verbindt, voert CTR-Media behandelingen uit waarvan de doelen als volgt kunnen worden beschreven:
 • het gebruik van de Website en de daarin aangeboden diensten, en meer in het bijzonder: (a) de monitoring en het beheer van de evolutie van een operatie met het oog op onroerend goed dat is ingevoerd op onze Website (koop, verhuur, etc.); (b) en in contact treden met een verkoper / verhuurder / kandidaat-koper / kandidaat-huurder / dienstverleners / notarissen / ...;
 • klantenbeheer;
 • uitgifte, verzameling en verificatie van facturen;
 • u een activiteitenverslag voorleggen;
 • beantwoorden van uw vragen wanneer u vrijwillig contact met ons opneemt.
 • om de publicatie en zichtbaarheid van uw vastgoedaanbiedingen/advertenties op www.immovlan.be en, indien van toepassing, in de partnermedia (onroerendgoedportalen, kranten, ...) te garanderen;

3.2.2. Toestemming

Gegevens die worden verzameld op basis van uw uitdrukkelijke en gevraagde toestemming, worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • om u te informeren over onroerend goed aanbiedingen / advertenties (verkoop, verhuur, ...) volgens uw zoekcriteria;
 • om u te informeren over de kopers / huurders volgens de gewenste actie (verkoop / verhuur, ...);
 • om u in contact te brengen met een verkoper / verhuurder / kandidaat-koper / kandidaat-huurder / dienstverleners / notarissen / ...;
 • om u te voorzien van promotionele informatie over de producten en diensten van CTR-Media en haar partners (direct marketing).

3.2.3. Rechtmatig belang

De gegevens die worden verzameld op basis van het rechtmatige belang van CTR-Media worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • om fraude of fraudepogingen op de website www.immovlan.be en gerelateerde applicaties van CTR-Media te voorkomen en te bestrijden;
 • zorgen voor het technisch beheer van de website www.immovlan.be en gerelateerde applicaties van CTR-Media.
 • voor het produceren van geanonimiseerde statistieken met betrekking tot het browsegedrag en -gewoonten op de websites en applicaties van CTR-Media en, waar van toepassing, haar partners.

3.3. CTR-Media kan vereist zijn om behandelingen uit te voeren waarvoor nog niet in dit beleid is voorzien. In dit geval neemt CTR-Media contact op met de betrokkene voordat hij zijn persoonlijke gegevens opnieuw gebruikt, om hem op de hoogte te stellen van de wijzigingen en hem in de gelegenheid te stellen, indien nodig, dit hergebruik te weigeren.

4. Worden uw persoonlijke gegevens gedeeld met derden?

4.1. Bij het nastreven van alle of een deel van de in artikel 3 genoemde doeleinden, kan CTR-Media worden vereist om sommige van uw persoonlijke gegevens aan derden door te geven. Deze derde partijen kunnen bedrijven of individuen zijn. Dit zijn bijvoorbeeld zakenpartners, IT-serviceproviders die de Website onderhouden, of consultants... CTR-Media selecteert deze derde partijen met de grootste zorg, en in het bijzonder op basis van de garanties die zij bieden op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Een lijst van deze derde partijen is bijgewerkt en beschikbaar op de volgende pagina van deze website: (zie lijst met partners ).

4.2. Er worden geen gegevens overgedragen aan derden die zijn gevestigd in een land buiten het grondgebied van de Europese Unie.

4.3. Het is tevens mogelijk dat CTR-Media vereist is om uw gegevens openbaar te maken, indien wettelijk vereist of om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of bevel van een overheidsinstantie.

5. Medewerkers van CTR-Media

CTR-Media zorgt ervoor dat voor personen die onder haar gezag (werknemers) handelen, de toegang tot gegevens en behandelingsmogelijkheden beperkt is tot wat ze nodig hebben voor de uitvoering van de functie en taken die aan hen zijn toevertrouwd.

CTR-Media informeert personen die onder zijn gezag handelen over de bepalingen van de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de algemene verordening inzake gegevensbescherming, alsmede over eventuele relevante privacy- en gegevensbeschermingsvereisten.

6. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

6.1. Het recht om uw toestemming in te trekken . Wanneer de verwerking van uw gegevens uitsluitend op uw toestemming is gebaseerd, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken op schriftelijk verzoek aan CTR-Media. Deze intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de behandelingen die zijn uitgevoerd voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming. Als u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor een nieuwsbrief of een geautomatiseerde mailing, kunt u uw registratie op elk gewenst moment annuleren door op de link onderaan de e-mail te klikken.

6.2. Recht van bezwaar. Wanneer de verwerking van uw gegevens wordt uitgevoerd voor direct marketingdoeleinden, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor dit doel.

6.3. Recht van toegang en kopiëren. U kunt in alle gevallen een gratis exemplaar (inclusief in elektronische vorm) van uw persoonlijke gegevens verkrijgen en, indien nodig, gegevens corrigeren, aanvullen of verwijderen die onjuist, onvolledig of niet relevant zijn.

6.4. Recht op overdraagbaarheid van gegevens. U kunt tevens op elk moment verzoeken om uw persoonlijke gegevens kosteloos te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, met onder andere het doel deze naar een andere behandelingsverantwoordelijke te verzenden.

6.5. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? Als u een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, dient u uw geschreven (inclusief elektronische) aanvraag, gedateerd en ondertekend, naar CTR-Media te sturen met een bewijs van uw identiteit. U ontvangt zo snel mogelijk een antwoord, uiterlijk binnen een maand. In geval van weigering van onze kant, bent u vrij om contact op te nemen met de voorzitter van het Gerecht van Eerste Aanleg, die op de hoogte is van verzoeken betreffende het recht op communicatie, rectificatie, verwijdering of beperking van persoonsgegevens.

7. Wat is de bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens?

De bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens varieert afhankelijk van de beoogde verwerkingsdoeleinden. Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan de tijd die nodig voor de behandeling waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Aan het einde van de bewaarperiode doet CTR-Media er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden gewist.

8. Welke veiligheidsmaatregelen neemt CTR-Media?

CTR-Media past passende technische en organisatorische maatregelen toe om een beveiliging van de verwerkte gegevens te garanderen met betrekking tot de risico's die de behandeling en de aard van de te beschermen gegevens vormen, afgestemd op het risico.

CTR-Media maakt gebruik van coderingstechnologieën die worden erkend als industriestandaarden binnen de IT-sector. CTR-Media implementeert in alle gevallen passende veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik of wijziging van ontvangen informatie, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik.

9. Heeft u een vraag of wilt u een klacht indienen?

9.1. Als u wilt reageren op een van de praktijken die worden beschreven in dit beleid, kunt u contact opnemen met CTR-Media op de adressen die zijn vermeld in punt 10 "Hoe contact op te nemen met CTR-Media".

9.2. U kunt een klacht indienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (die de Autoriteit voor gegevensbescherming wordt) op het volgende adres:

Commissie voor de Bescherming van de Privacy
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
commission@privacycommission.be

9.3. De wet biedt u tevens de mogelijkheid om een rechtsvordering in te dienen bij de rechtbank van eerste aanleg in uw woonplaats. Voor meer informatie over klachten en mogelijke oplossingen, raadt CTR-Media u aan om de volgende website van de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen: https://www.privacycommission.be/de/node/19254.

10. Hoe contact op te nemen met CTR-Media?

Voor elke vraag / verzoek / klacht, kunt u contact opnemen met CTR-Media:
 • Via e-mail: privacy@immovlan.be
 • Telefonisch: +32 (0) 2 730 33 11
 • Per post: CTR-MEDIA S.A., Koningsstraat 100, 1000 Brussel - België.

11. Wat gebeurt er als deze bepalingen worden gewijzigd?

De inhoud van dit Charter kan worden gewijzigd in overeenstemming met de regels van Artikel 1 van de Algemene Voorwaarden van deze Website.

Deze versie van het Charter dateert van 25/05/2018.

Op dezelfde datum hebben we onze Algemene voorwaarden aangepast.

 
Deze website gebruikt cookies. Met cookies kunnen wij u inhoud en services aanbieden die zijn afgestemd op uw browsergedrag, kunnen we uw site-ervaring optimaliseren met behulp van doelgroepstatistieken en advertenties aanpassen op basis van uw gedrag. Als u cookies weigert, dan kunt u niet meer profiteren van deze voordelen. U kunt op elk gewenst moment de acceptatie-instellingen wijzigen. Klik hier voor meer informatie.