Ik verkoop een pand - En als ik nu van gedacht verander ?

Kan een verkoopcompromis worden vernietigd ?

De partijen zijn gebonden aan het verkoopcompromis vanaf het ondertekenen ervan. In bepaalde gevallen is er nog een weg terug. Hieronder vindt u een overzicht.

De substantiële vergissing

Er is een misverstand omtrent het vastgoed, en deze vergissing is excuseerbaar op gezag van tenminste één van de partijen. Mits correcte informatie zou de partij niet hebben getekend. Een voorbeeld: het compromis vermeldt dat het gaat om bouwgrond en in feite is het een terrein met bouwverbod.

De vernietiging uit hoofde van benadeling

Wanneer er een grote discrepantie bestaat tussen de prestaties van beide partijen, kan het « slachtoffer» de vernietiging van het contract aanvragen. Wanneer de verkoopprijs lager ligt dan 7/12 van de handelswaarde van het vastgoed op het moment van de verkoop, zoals vastgelegd door de experts, dan spreekt men over « benadeling». Enkel de verkoper kan hier de verkoop vernietigen.

De handelingsonbekwaamheid van de partijen

Met andere woorden, één van de onderschrijvende partijen, de koper of verkoper, had niet de handelingsbekwaamheid om zich te engageren. Bijvoorbeeld de verkoop tussen echtgenoten wordt enkel in bepaalde gevallen toegestaan. Een voogd kan het goed niet kopen van iemand die hij bevoogdt. Openbare mandatarissen kunnen geen goederen kopen waarvoor ze verantwoordelijk zijn, etc.

Het niet vervullen van een opschortende voorwaarde

In het merendeel van de gevallen bestaat het verkoopcompromis uit clausules die, als ze niet worden vervuld, de verkoop nietig verklaren. Bijvoorbeeld bij het goedkeuren door de vrederechter van de verkoop van een onroerend goed dat toebehoort aan een minderjarige, de betaling van een voorschot binnen een bepaalde termijn, het toekennen van een stedenbouwkundige toelating of het akkoord van één van de afwezige mede-eigenaars die niet werd vertegenwoordigd tijdens de verkoop.

Het merendeel van de compromissen voorzien dat de verkoop onderhevig is aan de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een hypothecair krediet. Opgelet, om zich hiervan te ontdoen, moet de koper daadwerkelijk bewijzen dat hij het krediet heeft aangevraagd en dat de financiële instelling zijn vraag heeft verworpen. Om meer zekerheid te hebben, zal de clausules heel gedetailleerd de identiteit van de betrokken bank(en), de rente, de te lenen quotiteit, etc. vermelden.

De niet-naleving van de verbintenissen

De verkoper is ertoe verbonden het vastgoed te overhandigen en het vruchtgebruik ervan te garanderen. De koper moet op zijn beurt de afgesproken prijs betalen. Als één van beide partijen de verbintenissen niet naleeft, kan de andere partij, in het ergste geval, de verkoop nietig laten verklaren.


  Ik verhuis >>