Vier manieren waarop je als verhuurder een handelshuur kan beëindigen

26/03/2018

Je bent eigenaar van een handelspand dat je verhuurt in het kader van een handelshuur. Je bent niet echt tevreden van je huidige huurder. Hoe kan je in dat geval als verhuurder de huurovereenkomst beëindigen?

Als verhuurder is het lang niet eenvoudig om een einde te maken aan een handelshuurovereenkomst die je afsloot. Maar hoe kan je te werk gaan als je dat toch wil doen?

1. Zelf in gebruik nemen

Je kan als verhuurder de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigen om zelf een handelsactiviteit te gaan doen in het pand dat je verhuurde. Je moet deze mogelijkheid dan wel opgenomen hebben in het huurcontract. Als dat niet het geval is, dan kan je als verhuurder de huurovereenkomst niet voortijdig beëindigen om deze reden. Heb je deze optie wel ingelast in de huurovereenkomst, dan kan je de huur beëindigen na afloop van elke periode van 3 jaar en mits een opzeg van 1 jaar na te leven. Je moet deze opzeg ter kennis brengen van de huurder via een aangetekend schrijven of gerechtsdeurwaardersexploot.

Je kan deze opzegmogelijkheid ook aanwenden als bepaalde familieleden een handelsactiviteit willen gaan uitoefenen in het door jou verhuurde pand. Meer bepaald kan het daarbij gaan om je afstammelingen, je aangenomen kinderen of je bloedverwanten in opgaande lijn. Andere familieleden die hiervoor in aanmerking komen zijn je echtgeno(o)t(e), zijn of haar afstammelingen en zijn of haar bloedverwanten in opgaande lijn of aangenomen kinderen. Ook een personenvennootschap waarvan de werkende vennoten of de vennoten die ten minste 3/4 van het kapitaal bezitten, in dezelfde betrekking van bloedverwantschap, aanverwantschap of aanneming staan tot jou als verhuurder of tot je echtgeno(o)t(e) komen in aanmerking.

2. Hernieuwing niet toestaan

Als verhuurder kan je daarnaast ook de huurhernieuwing die door je huurder wordt gevraagd weigeren. Afhankelijk van de reden van de weigering, ben je een vergoeding verschuldigd aan je huurder. Bij een ongemotiveerde weigering bedraagt deze zelfs drie jaar huur.

Wil je de hernieuwing weigeren, dan moet je wel (correct en tijdig) reageren op de vraag van je huurder tot huurhernieuwing. Doe je dat niet, dan wordt je immers geacht zonder meer in te stemmen met diens vraag tot huurhernieuwing.

Als je huurder de huurhernieuwing niet correct aanvraagt, dan is deze vraag niet geldig. In dat geval eindigt de huur op de voorziene einddatum. Je hoeft daarvoor strikt gezien zelfs geen opzeg te geven. Om discussies te vermijden laat je wel best aan de huurder weten dat hij het pand tijdig moet verlaten. Doe dat via een aangetekende brief.

3. In onderling akkoord

In de loop van de huur kan je altijd een akkoord sluiten met je huurder waarbij de handelshuur minnelijk wordt beëindigd. Is je huurder het daarmee eens dan volstaat het overigens niet om dat akkoord gewoon tussen jullie beiden op papier te zetten.

De wet zegt namelijk dat dit akkoord moet worden vastgelegd in een notariële akte of door de vrederechter. Doe je dat niet, dan kan je huurder inroepen dat de beëindiging van de huurovereenkomst nietig is. Als verhuurder kan je integendeel later het niet naleven van deze formaliteiten niet inroepen om de nietigheid van de overeenkomst te bepleiten

4. Ontbinding vragen

Als je huurder zich niet houdt aan zijn huurdersverplichtingen, dan kan je eventueel naar de rechtbank stappen om daar de ontbinding van de huur te vragen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je huurder de huur niet correct betaalt, als die een illegale activiteit uitoefent in het pand dat je aan hem verhuurt en diens meer.

Als de rechtbank vervolgens effectief de ontbinding van de huurovereenkomst uitspreekt, dan komt er een einde aan de huur. Je kan dan perfect met een andere huurder in zee gaan. In het geval van een ontbinding van de huur kan je bovendien allerhande bijkomende vergoedingen van je huurder vragen (zo bv. een wederverhuringsvergoeding). Meen je dat je redenen hebt om de ontbinding van de huur te vragen, contacteer dan een advocaat. Hij kan je adviseren over je kansen op succes.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)