Zo vraag je voortaan in Vlaanderen een minnelijke schikking aan bij een bouwovertreding

22/10/2020

Als je in het Vlaamse gewest een bouwovertreding begaat kan je een minnelijke schikking aanvragen om op die manier een gerechtelijke procedure te vermijden. Hoe ga je daarbij precies te werk? Wat kan je doen?

Scott Graham

Wat is het?

Als je een bouwovertreding begaat riskeer je strafrechtelijk en/of burgerrechtelijk te worden veroordeeld. Je loopt het risico dat de overheid bv. het herstel van de bouwovertreding vraagt voor de rechtbank. Door een minnelijke regeling te treffen kan je ervoor zorgen dat er geen gerechtelijke procedure volgt.  In ruil betaal je dan wel een geldsom en moet je eventueel ook bepaalde aanpassingswerken doen.

Wie kan het vragen?

De minnelijke schikking kan worden gevraagd door diegene die de bouwovertreding begaat. Daarnaast kunnen ook andere belanghebbenden om zo’n minnelijk schikking vragen.  Hierbij kan het bv. gaan om de huurder van het pand, de toekomstige eigenaar en dies meer. Het formulier in kwestie vind je hier terug (linken naar : http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/09/10_1.pdf#Page159). Je moet de aanvraag indienen bij  de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur of de burgemeester van de gemeente waarin het goed gelegen is dan wel bij de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur bevoegd voor de provincie waarin het onroerend goed ligt.

Hoe vragen?

Om zo’n minnelijke schikking te vragen moet je een formulier invullen dat wettelijk is voorgeschreven. Je moet tevens aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag er geen sprake zijn van recidive. Bovendien mag  het stedenbouwkundig misdrijf niet bestaan uit het verrichten van handelingen in strijd met een stakingsbevel of de stedenbouwkundige bestemmingsvoorschriften.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)