Wat kan je doen als de koper zich bedenkt

27/10/2014

Tussen de ondertekening van de compromis en de notariële akte verstrijken er vaak een aantal maanden. Wat kan je als verkoper doen als de koper zich in die periode bedenkt en niet meer wil kopen?

Getekend is getekend

Eens de compromis is getekend is de koop definitief gesloten, tenzij er bv. een opschortende voorwaarde in de overeenkomst staat die niet vervuld wordt. De koper kan zich dan ook niet meer bedenken en is verplicht mee te werken aan het verlijden van de notariële akte. Doet hij dat niet, maan de koper dan via een aangetekende brief aan om op een bepaalde dag en uur aanwezig te zijn bij de notaris om de akte te verlijden. Komt de koper daar niet opdagen dan heb je de keuze.

Ontbinding

Je kan vooreerst de ontbinding van de koop vragen waarbij je tevens een schadevergoeding vraagt van de koper. Is de koper hiermee akkoord dan kan je het onderling regelen. De notaris kan je hierbij helpen. Is de koper het niet eens, dan moet je het vragen aan de rechtbank. De schadevergoeding wordt vaak bepaald in de compromis (veelal 10 % van de verkoopprijs). In de compromis kan ook een clausule staan waardoor je zelf de ontbinding kan vaststellen zonder dat je naar de rechtbank moet. Beroep je daar niet op zonder eerst professioneel advies in te winnen.

Of gedwongen uitvoering

Je kan ook voor de rechtbank het gedwongen verlijden van de notariële akte vragen waardoor het onroerend goed toch verkocht raakt aan dezelfde koper. Je kan daar bovenop ook een schadevergoeding vragen voor alle schade die je door de vertraging hebt geleden (bv. gemiste intrest, kosten van een overbruggingskrediet, …).

{{NEWSLETTER_BOX}}