5 aandachtspunten als je een lening wil geven aan je kind

27/04/2021

Als één van je kinderen een woning wil kopen (of wil bouwen of verbouwen), ben je misschien wel bereid om je kind een bepaald bedrag te lenen. Om discussies naderhand te vermijden neem je dan best een aantal voorzorgen. Waar moet je zoal rekening mee houden?

Maak een schriftelijk contract op

Het is vooreerst van belang een schriftelijke overeenkomst op te maken. Als je dat niet doet en je kind betaalt de lening niet spontaan terug, riskeer je niet te kunnen bewijzen dat je effectief een lening gaf en loop je het risico je geld niet terug te krijgen. De wet zegt nu eenmaal dat contracten boven de 3500 euro in principe moeten worden bewezen met een geschrift.

Je kan daarbij vooreerst werken met een ‘echte’ overeenkomst. Die moet opgemaakt worden  in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn en elke partij moet een origineel exemplaar daarvan ontvangen. Een alternatief bestaat er in te werken met een schuldbekentenis. Die moet de handtekening bevatten van de persoon die zich verbindt, alsmede de vermelding, door hemzelf geschreven, van de som of van de hoeveelheid voluit in letters uitgedrukt.

Denk aan de modaliteiten

In die overeenkomst vermeld je welk bedrag je precies uitleent. Heeft je kind het bedrag van de lening al ontvangen op het moment van de opmaak van de overeenkomst of schuldbekentenis, dan kan dat daarin bevestigd worden.

Kom meteen met je kind overeen wat de modaliteiten zijn waaronder je de lening geeft en zet die modaliteiten ook in de overeenkomst die je opmaakt. Spreek daarbij bijvoorbeeld af of er al dan niet een intrest moet worden betaald en zo je hoeveel die bedraagt.  Geef ook aan wanneer de lening moet worden terugbetaald (bv. door elke maand een afkorting te doen, door op het einde van de overeengekomen termijn waarvoor de lening wordt gegeven het integrale bedrag terug te betalen, …).

Je kan verder ook overeenkomen of er al dan niet een waarborg moet worden gegeven voor de lening (zo bv. iemand die zich borg stelt of een pand op bepaalde goederen). Vergeet in het contract ook niet aan te geven waarvoor de lening mag worden gebruikt (zo bv. voor de aankoop van een woning of appartement, voor het doen van een verbouwing). Als je dat niet doet loop je het risico dat je kind de geleende bedragen voor andere doeleinden aanwendt als diegene waarvoor je het geld ter beschikking stelde.

Vergeet de partner niet

Is je kind gehuwd of woont dit samen, bekijk dan minstens of je de lening niet mee moet geven aan de partner in kwestie. Dit wordt zeker van belang als je kind en diens partner ooit uit elkaar zouden gaan. Als je kind gehuwd is onder het wettelijk stelsel, dan is dat zelfs veelal noodzakelijk. Doe je dat dan niet, dan kan de echtgenoot de lening namelijk wel eens in vraag stellen.  Als je zowel je kind als diens partner partij maakt bij de lening, kom je best meteen overeen dat ze beiden hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van alle bedragen die aan jou verschuldigd zijn.

Roerende voorheffing

Als je kind je intrest moet betalen op de lening, dan moet het in principe roerende voorheffing daarop inhouden. Meer bepaald moet je kind op de interesten 30% roerende voorheffing  betalen, die door hem ingehouden moet worden. Dat betekent dan ook dat je kind aan jou met andere woorden slechts 70% van de interesten moet betalen.

Kwijtschelden

Wil je de lening naderhand kwijtschelden, dan is dat perfect mogelijk. De lening wordt in zo’n geval omgezet in een schenking. Je kan de lening kwijtschelden door een aangetekende brief te sturen naar je kind, waarin je aangeeft dat je het openstaande saldo van de lening kwijtscheldt. Hou er rekening mee dat je kind op het kwijtgescholden kapitaal erfenisrechten moet betalen als je overlijdt binnen de drie jaar vanaf de datum dat je de aangetekende brief van de kwijtschelding hebt gestuurd.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)