Belastingheffing op huurgelden: mobilisering van de eigenaars.

24/11/2014

taxation loyer belgique

De maand oktober was roerig voor het Nationaal Eigenaars en Mede-eigenaars Syndicaat (NEMS) en haar leden die, nadat ze er lucht van hadden gekregen dat er een voorstel op de federale onderhandelingstafel lag om de inkomsten uit huurgelden te belasten, talrijk mobiliseerden om deze dreiging af te wenden.
 

Het NEMS deelde mee de bevestiging te hebben ontvangen dat er een voorstel was om de coëfficiënten om het geïndexeerde kadastraal inkomen op basis waarvan de belasting op inkomsten uit huur voor de personenbelasting wordt berekend, op te blazen

Geen belastingheffing op reële huren en op immobiliën.

De nieuwe eerste minister, Charles Michel, stelde hen gerust in zijn voordracht ter gelegenheid van zijn eedaflegging voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in een brief gericht aan het NSEM, die werd gepubliceerd in hun novembernummer.

De MR meent dat de huurgelden reeds voldoende worden belast. Dat is de reden waarom ze fel gekant zijn tegen elke belastingheffing op reële huren in het kader van het federale regeringsakkoord.

Het programma van de overheid bevat verscheidene punten die in het voordeel spelen van de eigenaars – verhuurders.
Zo voorzag de overheid het recht op wonen te doen respecteren in al zijn aspecten, door een proactief beleid te voeren dat erop gericht is de problematiek van de overmatige schuldenlast te elimineren.

De databank van de centrale voor krediet aan particulieren (CKP) zal uitgebreid worden via de introductie van bijkomende types van niet betaalde kredieten (energie, telecom,personenbelasting, …) maar eveneens de objectieve achterstallen van huurgelden (d.w.z. volgend op een definitieve gerechtelijke veroordeling) om in gebreke blijvende huurders te beschermen tegen overmatige schuldenlast en dus ook de verhuurders.

Bovendien zullen de procedure en het toepassingsterrein van de collectieve schuldenregeling nogmaals opnieuw geëvalueerd worden. 

Het NEMS hoopt in dit verband dat huurschulden een prioriteit worden, na de fiscale en sociale schulden, zoals het geval is in Frankrijk.

In het licht van deze politieke verklaringen en gezien de complexiteit van de materie, die wordt beheerd door de federale overheid en de gewesten, blijft voorzichtigheid geboden.

{{NEWSLETTER_BOX}}

Zo informeren onze collega’s van de RTBF* ons dat de Brusselse regering op dit ogenblik de mogelijkheid overweegt om het kadastraal inkomen van de Brusselaars te herzien. Al is dit geïndexeerd, het is inderdaad sinds 1975 niet meer systematisch herzien . Maar een gebouw dat 40 jaar geleden werd geëvalueerd is mogelijk in waarde gestegen, als het is uitgebreid of heringericht of als de buurt is opgewaardeerd.

Binnen de regering heerst geen unanimiteit over dit idee en blijft het debat open.

* Brussel: het kadastraal inkomen wordt onder de loep genomen door de overheid, 18/11/2014.