Zo kan je voortaan in Brussel een pop-up winkel (ver-)huren

13/05/2019

In Vlaanderen en in Wallonië bestaat er al langer een wettelijke regeling voor het verhuren van handelspanden voor korte duur. Intussen is dat ook in het Brusselse Gewest het geval. Wat moet je hiervan weten?

visit.brussels – Eric Danhier

Maximum één jaar

Voortaan kan je dus ook in Brussel een winkel (ver-)huren voor een duur van één jaar of minder. Als huurder kan je dan trouwens te allen tijde de lopende huur beëindigen, mits je de huurovereenkomst een maand van tevoren opzegt via een gerechtsdeurwaardersexploot of aangetekende brief.

Plaatsbeschrijving en waarborg

Bij zo’n huur van korte duur moet er een intredende en een uittredende plaatsbeschrijving opgesteld worden. In het geval dat er daarvoor een beroep wordt gedaan op een expert, worden de kosten gelijk verdeeld tussen de partijen. Indien je als verhuurder een huurwaarborg van de huurder vraagt, mag die niet hoger zijn dan één maand huur.

Huurprijs

De verhuurder kan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, bovenop de huurprijs aan de huurder geen betaling vragen van op het onroerende goed van toepassing zijnde belastingen (bv. onroerende voorheffing). De kosten van de nutsvoorzieningen van het onroerend goed zijn wel voor rekening van de huurder.

Verbouwingen

Tenzij in de overeenkomst anders wordt overeengekomen, mag de huurder aan het gehuurde goed elke verbouwing uitvoeren die nuttig is voor zijn onderneming. Voorwaarde hiervoor is wel dat daardoor noch de veiligheid, noch de netheid, noch de esthetische waarde van het gebouw in het gedrang komen.

De huurder moet de verhuurder via een aangetekende brief op de hoogte brengen van zijn beslissing om werken uit te voeren, en dit voor het begin van de werken. De verhuurder beschikt vervolgens over een termijn van tien werkdagen om zich er om wettige redenen tegen te verzetten. Bij gebreke daaraan wordt hij geacht zijn akkoord te hebben gegeven voor de uitvoering van deze werken.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)