Wettelijke regeling voor pop-ups in Wallonië

4/05/2018

In Vlaanderen bestaat er al een kleine twee jaar een specifieke wettelijke regeling voor pop-ups. Nu is dat ook in Wallonië het geval. Wat moet je daarvan weten?

De handelshuurwet was niet aangepast aan het fenomeen van pop-up winkels. Vandaar dat er specifieke regels kwamen die de huurder en verhuurder de nodige zekerheid moeten geven. In Wallonië is dat vanaf 1 mei 2018 het geval.

Hoelang?

Het nieuwe decreet is van toepassing op handelshuurcontracten met een duur van maximaal één jaar. Na afloop van die duur eindigt de overeenkomst zonder dat een opzeg moet gegeven worden. Een verlenging van de huur is wel mogelijk zolang de totale duur van de huur één jaar niet te boven gaat. Het decreet laat de huurder ook toe om de overeenkomst te allen tijde op te zeggen via een aangetekend schrijven en met een opzegtermijn van één maand. De verhuurder heeft geen opzegmogelijkheid.

Verbouwingen?

De huurder mag verbouwingen aan het pand uitvoeren die dienstig zijn voor zijn onderneming, op voorwaarde dat de kosten niet meer bedragen dan de prijs van één jaar huur. De huurder moet bovendien de verhuurder hiervan, voor de aanvang van de werken, schriftelijk in kennis stellen. De verhuurder kan zich om ‘wettige redenen’ hiertegen verzetten. Op het einde van de huur kan de verhuurder de verwijdering van de verbouwingen vorderen. Als hij de werken wil behouden is hij geen enkele vergoeding verschuldigd. De verhuurder kan zich niet verzetten tegen de verwijdering van de werken door de huurder.

Onderhuur en overdracht van huur

In het decreet worden zowel onderhuur als huuroverdracht verboden. Niettemin kunnen de partijen anders overeenkomen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)