Dit verandert er aan de huurwetgeving in Wallonië

25/04/2018

Binnenkort komen er in Wallonië nieuwe wettelijke spelregels voor het verhuren van woningen en appartementen. Maar wat moet je daar zoal van weten?

Vroeger was de wetgeving rond huur een nationale materie. Dat betekende dan ook dat de wettelijke regels dezelfde waren in gans België. Dat is nu niet meer het geval. Elk gewest kan voortaan zijn eigen wetgeving uitvaardigen. In Wallonië heeft men intussen een nieuwe wetgeving gestemd die vanaf 1 september eerstkomende zou gaan gelden. Maar wat wijzigt er vanaf dan zo al?

Extra vragen stellen

Een verhuurder mag volgens die nieuwe regels extra vragen stellen aan kandidaat-huurders. Meer bepaald mag hij deze bv. vragen om het bewijs voor te leggen dat hij de laatste drie maanden huur correct betaalde. De verhuurder kan op die manier dus nakijken of de kandidaat zijn huur wel betaalde in het pand waar hij eerder verbleef. Dit geeft meteen een aanwijzing of de kandidaat-huurder wel een correcte betaler is.

Schriftelijke overeenkomst

Het decreet geeft ook aan dat de huurovereenkomst schriftelijk moet worden opgemaakt en welke minimale vermeldingen er in moeten worden opgenomen. Los van de ‘logische’ vermeldingen van bv. de namen van de partijen, de beschrijving van het verhuurde goed en de huurprijs moet er onder andere ook vermeld worden of er al dan niet individuele meters zijn voor wat betreft de nutsvoorzieningen. De nieuwe wet geeft ook aan dat er bij aanvang van de huur een plaatsbeschrijving moet worden opgemaakt en wat de juiste inhoud daarvan dient te zijn. Er zullen overigens modellen van zulke huurovereenkomst en plaatsbeschrijving worden opgesteld.

Rechten en plichten

De nieuwe wet bevat een ganse regeling voor wat betreft de rechten en verplichtingen van de huurder en verhuurder. Hierin wordt onder andere aangegeven wie welke herstellingen moet doen aan het pand, dat de huurder de bestemming van het onroerend goed niet mag wijzigen enz. Het decreet geeft verder bv. ook aan dat de verhuurder niet instaat voor eventuele handelingen van anderen (zoals bv. buren) die ervoor zorgen dat de huurder minder genot heeft van de door hem gehuurde woning. Verder wordt de huurder verplicht om een brandverzekering te nemen voor het door hem gehuurde pand. De huurder moet deze verzekering afsluiten vooraleer hij in het pand gaat wonen. De huurder moet ook jaarlijks aantonen dat hij de verzekeringspremie betaalde.

Overlijden huurder

Als de huurder overlijdt eindigt de huurovereenkomst in principe drie maanden na dit overlijden. Hierbij dient er geen opzegtermijn te worden nageleefd en geen schadevergoeding te worden betaald. Personen die bij het overlijden al zes maand gedomicilieerd waren bij de huurder kunnen aan de verhuurder vragen of zij de huur mogen verderzetten. Zij hebben hiervoor één maand de tijd vanaf het overlijden. De verhuurder heeft vervolgens één maand de tijd om hierop te reageren.

Opzeg huur bepaalde duur

De huurovereenkomst kan ook, zoals in het verleden, worden aangegaan voor een bepaalde duur van maximaal drie jaar. In tegenstelling tot vroeger kan de huurder die huurovereenkomst voortaan te allen tijde opzeggen. Hierbij moet hij een opzegtermijn naleven van drie maand. Bovendien is de huurder in dat geval aan de verhuurder een vergoeding verschuldigd ten bedrage van één maand huur.

Meerdere huurders

De wet bevat ook een ganse regeling voor het geval een verhuurder een huurpand verhuurt aan meerdere huurders. Vooreerst zijn deze huurders dan hoofdelijk gehouden tot het nakomen van alle verplichtingen die verbonden zijn aan het huurcontract. Tevens zegt de wet dat elke medehuurder te allen tijde een opzeg kan geven aan de verhuurder en aan zijn medehuurders ten belope van drie maand. Als de medehuurders en de verhuurder hiermee niet akkoord zijn moet de medehuurder een schadevergoeding betalen.

Tot slot nog dit : in het nieuwe Vlaamse huurdecreet wordt de huurwaarborg van twee op drie maanden huur gebracht. In Wallonië is dat niet het geval.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)