Ingebrekestelling wegens onbetaalde huur? Download hier je modelbrief!

6/10/2014

U bent eigenaar van een vastgoed dat u aan een particulier verhuurt. Indien de huur onbetaald blijft, kan je een ingebrekestelling sturen naar de huurder van zodra er huur onbetaald blijft…

Wij raden u ten sterkste aan om niet te lang te wachten voor u zijn/haar aandacht te vestigen op de noodzaak om zijn/haar huur te betalen op de in de huurovereenkomst bepaalde vervaldag.

Begin met enkele beleefde telefonische herinneringen en mocht de situatie niet verbeteren, aarzel dan niet om de huurder aangetekend een ingebrekestelling te laten bezorgen alvorens u te wenden tot de bevoegde vrederechter.
 

Download de modelbrief hier
 

Datum …………………………………

Mevrouw,
Meneer,

Indien ik me niet vergis bent u mij op dit ogenblik het bedrag van ……€ schuldig, voor huurgelden en kosten van de maand(en) ……………………. .

Ik vestig er uw aandacht op dat, volgens de bepalingen in de huurovereenkomst door ons in gezamenlijk akkoord ondertekend op …………………………, de huur en de provisie/het vaste bedrag voor de kosten dienen te worden betaald ten laatste op de ……………………..van elke maand

Ik herinner u tevens aan mijn herhaalde telefonische oproepen en uw beloften om te betalen.

Ik zie mij dan ook verplicht om u in gebreke te stellen om mij binnen de 8 dagen vanaf vandaag, het volledige bedrag van de hierboven vermelde achterstallen te betalen en voortaan uw huur te betalen op de afgesproken vervaldag.

Doet u dat niet, dan zie ik mij verplicht aan de vrederechter te verzoeken om u te veroordelen tot betaling van de verschuldigde bedragen, de interesten op de achterstallen en een schadevergoeding, en hem te verzoeken om verbreking van het huurcontract en om uw uitzetting.

Ik durf te hopen dat het hier slechts een ongelukkig voorval betreft en dat onze onderlinge verstandhouding opnieuw zal worden zoals voorheen.

In afwachting van uw betaling verblijf ik, Mevrouw, Meneer, hoogachtend.

Handtekening

{{NEWSLETTER_BOX}}