Mogen de hond of de kat van een huurder blijven?

27/10/2014

Mogen Spike en Minoes blijven? Je stelt vast dat je huurder een hond en/of kat houdt in de woning die je aan hem verhuurt. Je hebt dat liever niet omdat je vreest dat het dier je woning zal beschadigen. Kan je er iets tegen doen?

Kijk vooreerst in de huurovereenkomst die je met de huurder afsluit of er een bepaling in staat die het houden van huisdieren verbiedt. Is dat het geval dan kan je je op die bepaling beroepen. De meeste rechters menen dat een dergelijke clausule wel degelijk geldig is.
Toch zijn er ook wel eens rechters die menen dat als het dier geen hinder veroorzaakt de bepaling te ver gaat en het recht op privéleven en gezinsleven van de huurder te verregaand schaadt.

En anders?

Staat er niets in het contract dan mag je huurder in principe wel huisdieren houden in het huis. Op die regel bestaat een uitzondering als het gaat om een gevaarlijk of hinderlijk huisdier (bv. een hond die dag en nacht blaft met boze buren tot gevolg). Ook dieren die wettelijk gezien niet als huisdier mogen worden gehouden mogen de woning niet binnen.

Wat doen?

Als je huurder een huisdier heeft terwijl dat niet mag, kan je hem via een aangetekende brief aanmanen dit weg te doen. Doet hij dit niet dan kan je naar de vrederechter stappen. Je kan hem vragen de verwijdering van het dier te bevelen. Je kan ook eventueel vragen dat de huurovereenkomst lastens de huurder wordt ontbonden.
Veroorzaakt het dier schade, dan kan je sowieso vragen dat de huurder de schade vergoedt. Het is dan wel belangrijk dat bij het begin van de huur een omstandige plaatsbeschrijving werd opgemaakt.
{{NEWSLETTER_BOX}}