Hoe kan je een huurovereenkomst opzeggen voor eigen gebruik?

8/12/2014

Als je zelf in een appartement of huis dat je verhuurt wil gaan wonen, kan je de huur meestal gemakkelijk opzeggen. Dit geldt ook als een familielid daar zijn intrek in wil nemen.

 
 
Als je zelf wil gaan wonen in een huis of appartement waarvan je eigenaar bent en dat je verhuurtonder de woninghuurwet, kan je de lopende huur (aangegaan voor 9 jaar) gemakkelijk beëindigen. Je kan dat doen op gelijk welk moment mits je een opzegtermijn van zes maand naleeft.  Je kan die mogelijkheid wel beperkt hebben in de huurovereenkomst die je afsloot. Kijk dan ook je huurcontract na of er geen strengere bepaling in staat.
 

Ook voor familie

 
Deze opzegmogelijkheid bestaat ook als je bloedverwanten (of bloedverwanten van je echtgeno(o)t(e)) tot in de tweede graad (bv. je kleinkinderen, je broer, …) hun intrek willen nemen in de woning. Voor bloedverwanten in de derde graad (bv. een nonkel) is de opzegmogelijkheid beperkter. Voor hen mag de opzeg namelijk niet aflopen voor het einde van de eerste driejarige periode van het huurcontract.
 
Geef in de opzegbrief aan waarom je opzegt, wie het huis of appartement zal betrekken en welke verwantschap je met die persoon hebt. 
 

Strikte verplichtingen

 
Je moet  het onroerend goed vervolgens wel betrekken binnen het jaar na het verstrijken van de opzeg. Bovendien moet je het minstens twee jaarwerkelijk en doorlopendbetrekken. Doe je dat niet dan kan de vroegere huurder een schadevergoeding van je vragen. Die vergoeding is aanzienlijk en bedraagt maar liefst 18 maanden huur.
 
Je moet de boete niet betalen als jijzelf of het familielid omwille van ‘buitengewone omstandigheden’ uiteindelijk niet (lang genoeg) in het pand wonen. Die uitzondering wordt in de praktijk streng beoordeeld en wordt slechts zelden aanvaard. Omstandigheden die bv. in aanmerking kunnen worden genomen zijn een overlijden, een zware ziekte enz.  Een echtscheiding wordtintegendeel meestal niet aanvaard.
 
{{NEWSLETTER_BOX}}