Hernieuwing handelshuur: waarmee rekening houden?

26/10/2016

Bij een handelshuurovereenkomst die wordt aangegaan voor negen jaar kan de huurder drie keer om een huurhernieuwing vragen. Hierbij moet hij een aantal strikte formaliteiten naleven. Wat houden deze juist in? Wat gebeurt er als hij zich er niet aan houdt?

Het gebeurt maar al te vaak dat huurders die een handelspand huren vergeten om een huurhernieuwing te vragen. Of ze vragen deze wel maar leven de wettelijke voorwaarden niet na.

Strikte voorwaarden qua vorm en tijd 

De huurder kan ten vroegste 18 maanden en ten laatste 15 maanden voor het verstrijken van de lopende huur een hernieuwing van de huur vragen. Een aanvraag die te vroeg of te laat wordt gedaan is niet geldig.

Hij moet dat doen via een aangetekende brief of een deurwaardersexploot. Werkt hij via een aangetekende brief dan is de datum dat de brief aan de verhuurder wordt aangeboden bepalend.

De inhoud is ook belangrijk

De huurder moet in zijn aanvraag de voorwaarden opgeven waaronder hij bereid is om de nieuwe huur aan te gaan. Hij moet ook de vermelding opnemen dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, als hij niet op dezelfde wijze binnen drie maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde.

De sanctie 

Een vraag tot huurhernieuwing die niet aan deze voorwaarden voldoet, is nietig. Ze telt dus niet. Een verhuurder die met een nietige aanvraag wordt geconfronteerd kan weigeren verder aan de huurder te verhuren of andere voorwaarden (bv. een heel wat hogere huurprijs) opleggen. Stelt de huurder tijdig vast dat zijn aanvraag niet correct was dan kan hij dat rechtzetten door een nieuwe aanvraag te doen. Deze nieuwe aanvraag moet aan dezelfde voorwaarden (o.a. qua termijn) voldoen. 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}