Nalatenschap en schenking van een onroerend goed: hoe ga ik best te werk?

17/07/2012

U bent eigenaar van onroerende goederen en wil uw nalatenschap ‘fiscaal’ zo voordelig mogelijk overdragen? Ziehier enkele nuttige tips.

nalatenschap

Regel uw nalatenschap bijtijds en laat u waar nodig bijstaan door uw notaris.

Kiest u voor een schenking, vergeet dan niet dat elke schenking van onroerende goederen gelegen in België bij notariële akte moet gebeuren. De belastingadministratie en de gemeentelijke instanties moeten op de hoogte worden gebracht van elke transactie en/of wijziging met betrekking tot onroerende eigendommen.
Het verlijden van de akte gaat gepaard met verschillende kosten zoals de registratierechten, de erelonen van de notaris en diverse kosten verbonden aan de akte zelf.

De schenking van een onroerend goed kan financieel heel aantrekkelijk zijn voor wat betreft de successierechten, aangezien het tarief van de successierechten varieert naargelang de waarde van het overgedragen patrimonium. Alles wat men tijdens zijn leven wegschenkt, behoort dus niet langer tot het belastbaar actief op het ogenblik van het overlijden. Er moeten echter wel schenkingsrechten worden betaald. De tarieven van het schenkingsrecht zijn verschillend in de 3 gewesten en variëren naargelang de woonplaats* van de schenker en de graad van verwantschap.

{{NEWSLETTER_BOX}}

Wat moet ik doen? Bij onroerende goederen kunnen de schenkingsrechten al snel flink oplopen. Door schenkingen in de tijd te spreiden (om de 3 jaar) kan men evenwel het belastingtarief verlagen. Maar als de schenker binnen de drie jaar overlijdt, wordt het goed onderdeel van de erfenis en worden er alsnog successierechten geheven (met aftrek van de reeds betaalde schenkingsrechten op het eerste gebouw).

Tot voor kort, kon men ook één enkel onroerend goed, zoals bijvoorbeeld een flatgebouw, in schijven wegschenken. Hiervoor moest een basisakte worden opgesteld, d.w.z. een notariële akte die de eigendom juridisch opsplitst in verschillende entiteiten waarbij elke entiteit zijn quotiteiten in de gemeenschappelijke delen toegewezen krijgt.
Bij een gebouw dat niet verdeelbaar is in entiteiten, is het mogelijk om eenvoudigweg een bepaald deel van het gebouw weg te schenken.

Sinds 1 juni 2012 is de situatie echter grondig gewijzigd. De nieuwe programmawet van 29 maart 2012 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 06 april 2012), ook wel anti-misbruikwet genoemd, is in werking getreden en zorgt voor de nodige verwarring over wat wel en niet is toegestaan op fiscaal vlak. Ze roept dan ook veel discussie en vragen op bij patrimoniumbeheerders. Zo stelt de wet onder meer dat er sprake is van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige een verrichting tot stand brengt waarbij hij aanspraak maakt op een belastingvoordeel voorzien door een bepaling van het wetboek, maar waarvan de toekenning in strijd zou zijn met de doelstellingen van die bepaling en die in wezen het verkrijgen van dit voordeel tot doel heeft.

Het is voorlopig nog onduidelijk of het ‘in schijfjes’ wegschenken van eigendommen, waarbij het duidelijk de bedoeling is om minder belastingen te betalen, door de nieuwe anti-misbruikwet voortaan als fiscaal misbruik wordt beschouwd. Dit werd nog niet duidelijk vastgelegd, maar afgaande op de verklaringen van de minister mogen we aannemen van niet (dixit onze collega’s van Soirmag.be).

Wat als ik gehuwd ben? Het kan de moeite lonen om uw onroerende goederen voorafgaandelijk in te brengen in de huwelijksgemeenschap mocht dit nog niet het geval zijn. Hiervoor moet mogelijk het huwelijkscontract worden aangepast door een notaris. Aangezien het schenkingsrecht wordt berekend per schenker en per begiftigde, helpt deze procedure het schenkingstarief te verlagen.

Verlies ik mijn huurinkomsten na de schenking? Wanneer u afstand doet van de naakte eigendom met voorbehoud van vruchtgebruik, blijft u de huurinkomsten ontvangen tot uw overlijden. Op het ogenblik van uw overlijden dooft het vruchtgebruik automatisch uit en is de begiftigde geen successierechten verschuldigd op dit vruchtgebruik.

*Luidens artikel 5, § 2, 8° van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, wordt het registratierecht op de schenkingen van roerende en onroerende goederen door een rijksinwoner geheven op de plaats waar de schenker op het ogenblik van de schenking zijn fiscale woonplaats heeft. Echter, als de fiscale woonplaats van de schenker tijdens de periode van vijf jaar voor zijn schenking op meer dan één plaats in België gelegen was, is de belasting gelokaliseerd op de plaats waar zijn fiscale woonplaats tijdens de voormelde periode het langst gevestigd was.