Zo kan je je het huis laten toebedelen bij een echtscheiding

16/08/2018

Je bent samen met je echtgeno(o)t(e) eigenaar van een huis. Hoe kan je er voor zorgen dat deze woning aan jou wordt toebedeeld als het tot een echtscheiding komt?

Op 1 september eerstkomende treedt de nieuwe wet op het huwelijksvermogensrecht in werking. Daarbij veranderen ook de spelregels over hoe je je de woning waarvan je samen met je echtgenoot eigenaar bent kan laten toebedelen als het tot een echtscheiding komt.

Onderlinge toestemming

Als je uit de echt scheidt door onderlinge toestemming moet je met je ex-echtgenoot afspraken maken over wat er met de gezamenlijke onroerende goederen gebeurt. Hierbij kan je afspreken dat die aan één van jullie wordt toebedeeld. Om de waarde van de woning te kennen zou je samen een schatter kunnen contacteren en die een verslag laten opmaken waarbij hij de woning waardeert.

Je kan daarnaast ook afspreken dat de woning aan iemand anders wordt verkocht en bv. een vastgoedmakelaar gelasten om de woning te koop te stellen. Je zou ook bv. met je echtgeno(o)t(e) kunnen afspreken om het onroerend goed een tijdlang in onverdeeldheid tussen jullie beiden te houden. Maak in dat geval meteen afspraken over wie de woning intussen bewoont, wie de lasten en lening betaalt enz.

Ook bij een echtscheiding voor de rechtbank kan je het altijd eens worden met je ex over wat er met het onroerend goed gebeurt. De notaris die wordt aangesteld in het kader van de vereffening-verdeling kan deze afspraken op papier zetten.

Preferentiële toewijzing

Raak je er onderling niet uit en wil je het onroerend goed overnemen, dan kan je vooreerst de preferentiële overname daarvan vragen. Concreet betekent dat dat je vraagt om het onroerend goed tegen een schattingsprijs te kunnen overnemen. Dat kan volgens de nieuwe wet zowel voor goederen die in het gemeenschappelijk vermogen vallen als voor goederen die in onverdeeldheid zijn tussen jou en je echtgenoot (en waarbij er geen andere mede-eigenaars zijn). Concreet betekent dit dat je onder de nieuwe wet ook bij een stelsel van scheiding van goederen kan vragen dat de woning aan jou wordt toebedeeld.

Het zou perfect kunnen gebeuren dat je echtgeno(o)t(e) het niet eens is dat de woning preferentieel aan jou wordt toebedeeld of dat die dat zelf ook vraagt. In dat geval is het de notaris (en uiteindelijk de rechtbank) die de beslissing neemt. De rechter beslist daarbij met inachtneming van de belangen die ieder van de echtgenoten kan laten gelden en rekening houdend met de financiële mogelijkheden van degene die de opleg desgevallend zal moeten betalen. Als je het slachtoffer werd van bepaalde misdrijven (zoals bv. partnergeweld) dan zal de rechtbank jou het recht toekennen om de woning over te nemen.

Verdeling in natura

Vraagt geen van jullie beiden (met succes) de preferentiële toewijzing van de woning waarvan je samen eigenaar was, dan heeft er in principe een verdeling in natura plaats van de onroerende goederen. Heb je samen meerdere onroerende goederen en kunnen er kavels van een ongeveer gelijke waarde worden samengesteld, dan kan je de verdeling in natura vragen aan de notaris. De notaris zal dan twee kavels samenstellen waartussen jij en je echtgenoot kunnen kiezen. Raak je het niet eens wie welkd kavel krijgt dan heeft een lottrekking plaats.

Openbare verkoop

Als blijkt dat een verdeling in natura niet mogelijk is en er geen ander akkoord kan worden afgesloten tussen jou en je echtgeno(o)t(e), dan wordt de woning in principe verkocht via een openbare verkoop. Op die openbare verkoop kan je als echtgenoot ook zelf bieden. De openbare verkoop betekent dus niet noodzakelijk dat de woning in handen van iemand anders terecht komt. Weet wel dat je in dat geval allicht de volledige prijs moet betalen en dat je jouw aandeel in die prijs later maar zal kunnen recupereren. Om hiertoe te kunnen overgaan kan je eventueel werken met een overbruggingskrediet.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)