Dit gebeurt er met een woning als de samenwonende eigenaars uit elkaar gaan

22/11/2016

Het gebeurt geregeld dat twee partners die feitelijk samenwonen (en niet gehuwd zijn) samen een huis kopen. Wat gebeurt er met dat huis als ze later uiteengaan? Wie neemt dan de woning over en wie betaalt de lening verder af?

Als een feitelijk samenwonend koppel een huis wil kopen, kan het vooreerst gebeuren dat één van de partners het op zijn naam alleen aankoopt (en ook de lening op zijn naam alleen afsluit). Veelal kopen de partners het huis echter samen aan en sluiten ze samen de lening af. Ze kopen dan de woning in onverdeeldheid (zo bijvoorbeeld elk voor de onverdeelde helft of in een andere verhouding) en verbinden zich allicht hoofdelijk opzichtens de bank-kredietverlener tot terugbetaling van de lening. Wat gebeurt er dan als ze uiteengaan?

Onderling afspreken  

De ex-partners kunnen vooreerst afspraken maken van wat ze met het onroerend goed gaan doen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld overeenkomen dat één van hen het pand inkoopt en de andere uitbetaalt voor zijn deel. Geraken ze het daarbij niet eens over de waarde van het onroerend goed, dan kunnen ze die bijvoorbeeld laten bepalen door een schatter. Het is belangrijk ook na te gaan of de bank die het krediet verstrekte akkoord gaat met deze werkwijze en bereid is de ex-partner die zijn deel verkoopt vrij te stellen van zijn verplichtingen uit hoofde van de lening.

De ex-partners zouden ook kunnen afspreken dat de woning wordt verkocht. Ze kunnen daarbij overeenkomen hoe dit gebeurt (bv. via een vastgoedmakelaar, via een openbare verkoop, ….). Een andere afspraak die bijvoorbeeld kan worden gemaakt is de woning een tijdlang in onverdeeldheid te houden waarbij één van de ex-partners er (al dan niet tegen een vergoeding) gaat wonen of waarbij de woning aan iemand anders wordt verhuurd.

Naar de rechtbank

Geraken de partners er onderling niet uit, dan kan één van hen naar de rechtbank stappen om daar de gerechtelijke vereffening-verdeling te vragen van de tussen hen bestaande onverdeeldheid. De rechter stelt dan een notaris aan om tot de vereffening-verdeling over te gaan.

Slagen de ex-partners er niet in bij de notaris een regeling te treffen en is een verdeling in natura niet mogelijk (als er maar één onroerend goed is, is dat wellicht niet mogelijk) dan komt het allicht tot een openbare verkoop. Op een dergelijke openbare verkoop kan elk van de ex-partners trouwens meebieden.

Woonstvergoeding 

De ex-partner die na het uiteengaan in de woning blijft wonen, zal aan de andere een vergoeding moeten betalen voor de periode dat hij alleen in het pand woonde. De hoogte van die vergoeding hangt samen met de huurwaarde van de woning. Meer bepaald moet diegene die blijft wonen aan de andere (als die voor de helft onverdeeld mede-eigenaar is van het onroerend goed in kwestie) de helft van de huurwaarde als vergoeding betalen. Hou er rekening mee dat deze vergoeding aanzienlijk kan oplopen als de verdeling een tijd aansleept.

En de bank? 

Tegenover de bank die het krediet verleende blijven beide ex-partners hoofdelijk gehouden, tot een andere regeling wordt getroffen met de bank (waarbij die bijvoorbeeld één van de ex-partners schrapt als medekredietnemer of waarbij het krediet bijvoorbeeld wordt terugbetaald). Een afspraak die enkel wordt gemaakt tussen de ex-partners onderling (waarbij ze bijvoorbeeld overeenkomen dat één van hen het krediet overneemt) bindt de bank integendeel niet.

Betaalt slechts één van de ex-partners na het uiteengaan het krediet verder af, dan kan deze van zijn ex-partner de terugbetaling vragen van de helft van dit bedrag. Ook de kosten van de onroerende voorheffing en de brandverzekering die één van de ex-partners betaalde kunnen bijvoorbeeld voor de helft op de andere worden verhaald. 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be

{{NEWSLETTER_BOX}}