4 zaken die je moet weten over het (nieuwe) reglement van inwendige orde

21/09/2018

De appartementswet die op 1 januari in werking treedt bevat heel wat nieuwigheden rond het reglement van inwendige orde. Maar wat verandert er zoal? En wat moet je weten over zo’n reglement?

Wat zegt de nieuwe wet?

Volgens de nieuwe wet moet er in elk appartementsgebouw een reglement van interne orde worden opgesteld. Hiervoor moet je niet naar de notaris gaan. Het reglement in kwestie kan via een onderhandse akte worden opgemaakt.

De wet zegt meteen ook wat het reglement van interne orde minstens moet bevatten. Meer bepaald moeten er vooreerst onder andere de regels rond de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegdheden van de algemene vergadering in staan. Verder bevat het reglement de wijze van benoeming van een syndicus, de omvang van zijn bevoegdheden, de duur van zijn mandaat en de regels voor de hernieuwing ervan, de regels voor de eventuele opzegging van zijn contract, alsook de uit het einde van zijn opdracht voortvloeiende verplichtingen. Ook de jaarlijkse periode van vijftien dagen waarin de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars plaatsvindt wordt er in vermeld.

Verder zegt de nieuwe wet dat de syndicus de verplichting heeft om het reglement van interne orde aan te passen als de toepasselijke wettelijke regels wijzigen. De syndicus moet dit doen zonder dat hij hiervoor een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering nodig heeft. Hij moet dit dan wel meedelen op de eerstvolgende algemene vergadering.

Wat staat er nog in?

Het reglement van inwendige orde bevat daarnaast veelal ook nog een aantal praktische afspraken en leefregels voor de bewoners van het appartementsgebouw. Die hebben tot doel om de veiligheid, de netheid en de rust binnen het gebouw te garanderen.

Zo kan het reglement bijvoorbeeld aangeven waar huisvuil moet worden gezet in afwachting van de ophaling, waar fietsen moeten worden gestald, wie de stoep moet vrijmaken bij ijzel of sneeuw enz. Verder kan het reglement bepalingen bevatten rond het houden van huisdieren, de kleur van luifels en glasgordijnen, het uur waarop er geen lawaai meer mag worden gemaakt in het gebouw en dergelijke. Het is ook bijvoorbeeld denkbaar afspraken te maken over waarvoor de lift mag worden gebruikt, of er al dan niet affiches mogen worden aangeplakt aan ramen of terrassen enz.

Is het bindend?

In principe is het reglement van inwendige orde bindend voor alle mede-eigenaars. Als er bepalingen in het reglement staan waarin je je niet kan vinden (denk bijvoorbeeld maar aan een absoluut verbod op het houden van huisdieren in het gebouw) dan kan je trachten om de betreffende clausule uit het reglement aan te vechten bij de vrederechter. Je kan daarbij bijvoorbeeld proberen in te roepen dat een te verregaande bepaling je eigendomsrechten of je recht op eerbiediging van je priveleven schendt. De kans dat je procedure ook succes heeft is veelal onzeker.

Weet overigens dat het reglement ook kan worden gewijzigd. Meer bepaald kan het aangepast worden op basis van nieuwe wettelijke spelregels. Bovendien kan de algemene vergadering met een gewone meerderheid van stemmen beslissen over wijzigingen aan het reglement. Als je het niet eens bent met zo’n beslissing van de algemene vergadering dan kan je die binnen de vier maanden na de vergadering aanvechten. Om dat te kunnen doen is vereist dat er sprake was van een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering.

Is het bindend voor je huurder?

Als je je appartement verhuurt is het belangrijk in het huurcontract te vermelden dat je huurder het reglement van inwendige orde binnen het gebouw moet respecteren. Het is aangewezen dat je het reglement van inwendige orde ook als bijlage bij het huurcontract voegt. Het reglement is dan ook bindend voor je huurder.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)