Hoe moet je opgeroepen worden voor een algemene vergadering van mede-eigenaars?

14/03/2016

Als mede-eigenaar moet je verwittigd worden van de plaats en de datum waarop de algemene vergadering plaatsheeft. Hoe moet je hiervan op de hoogte gebracht worden? 

In principe aangetekend 

De syndicus moet je in principe uitnodigen via een aangetekende brief. Hij stuurt die naar het laatste door hem gekende adres van jou. Verhuis je, breng dan de syndicus op de hoogte van je nieuwe adres.

De brief in kwestie moet, tenzij in spoedeisende gevallen, naar jou gestuurd worden ten minste 15 dagen voor de vergadering. Een uitzondering op die regel bestaat als het reglement van mede-eigendom in een langere termijn voorziet.

Je kan andere afspraken maken 

De syndicus zal je allicht vragen of je akkoord gaat dat je op een andere manier opgeroepen wordt. De wet laat dat ook toe voor zover je daar individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt. Zo kan je bijvoorbeeld akkoord gaan dat de oproeping gebeurt via e-mail of met een gewone brief. De administratieve kosten voor de oproeping voor de algemene vergadering komen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.

Wat staat erin? 

In de oproeping voor de algemene vergadering moet de plaats vermeld staan waar de vergadering doorgaat. Ook de dag en het uur van de vergadering moet worden aangegeven net als de opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd.

  

De bijeenroeping vermeldt ook volgens welke regels de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}