Dit zijn je rechten als je leidingen moet leggen door de gemene delen

6/11/2018

Als eigenaar van een appartement wil je een aantal energiezuinige werken (laten) doen. Of je wil een laadpaal voor je wagen laten installeren in je individuele garage. Mag je daar dan leidingen of kabels voor leggen in de gemene delen van het gebouw? Hoe ga je daarbij te werk?

Als je aanpassingswerken doet in je appartement op het vlak van energie, water of telecommunicatie, kan het zijn dat er daarvoor ook kabels of leidingen moeten worden gelegd in de gemene delen van het gebouw. Heb je dan het recht om die werken te doen? Welke stappen moet je precies ondernemen?

Nieuwe wet

De nieuwe appartementswet bevat een ganse regeling voor wat betreft het plaatsen van zo’n leidingen en kabels in de gemene delen van het gebouw. Het principe daarbij is dat individuele mede-eigenaars en erkende nutsoperatoren soms het wettelijke en kosteloze recht hebben om kabels, leidingen en bijbehorende faciliteiten in of op de gemene delen aan te leggen, te onderhouden of te hernieuwen. Dat is meer bepaald zo in de mate dat deze werken tot doel hebben om de infrastructuur voor de eigenaar of eigenaars en gebruikers van de betrokken private delen op het vlak van energie, water of telecommunicatie te optimaliseren.

Het is dus niet meer vereist de vraag voor te leggen aan de algemene vergadering van mede-eigenaars waar dan met een bijzondere meerderheid van stemmen zou moeten worden beslist om de werken al dan niet toe te laten.

Voorwaarde is wel dat de andere individuele mede-eigenaars of, in voorkomend geval, de vereniging van mede-eigenaars, hiervan geen financiële lasten moeten dragen. Je zal dus met andere woorden de kosten van het leggen van deze leidingen en kabels zelf moeten dragen. Daartegenover staat dan wel dat degene die voor eigen rekening deze infrastructuur heeft aangelegd, eigenaar blijft van deze infrastructuur die zich in de gemene delen bevindt.

Hoe vragen?

Als je zo’n werken in de gemene delen wil laten doen moeten jij (of de operator) de syndicus hierover informeren. Meer bepaald moet je een aangetekend schrijven sturen (met daarin ook je adres) waarbij je een beschrijving geeft van de werken die je van plan bent om te doen. Je moet ook een rechtvaardiging geven van de optimalisatie van de voorgenomen infrastructuur.

De vereniging van mede-eigenaars kan dan vervolgens beslissen om zelf werken ter optimalisatie van de infrastructuur uit te voeren.

Er komt verzet

De vereniging van mede-eigenaars kan ook verzet aantekenen tegen de voorgenomen werken. Dit verzet moet aangetekend worden binnen de twee maanden na de ontvangst van je aangetekende zending en dit al eveneens via een aangetekende brief.

Om dit verzet te kunnen aantekenen moet er een sprake zijn van een rechtmatig belang in hoofde van de vereniging van mede-eigenaars. Zo’n belang is aanwezig als er zich reeds dergelijke infrastructuur in de betrokken gemene delen in het gebouw bevindt (en het dus niet nodig is dat er nog leidingen en/of kabels worden getrokken).

Er is ook sprake van een rechtmatig belang als de infrastructuur of de werken tot realisatie ervan belangrijke schade op het vlak van het uitzicht van het gebouw of de gemene delen, het gebruik van de gemene delen, de hygiëne of de veiligheid ervan veroorzaken. Er kan verder volgens de wettekst ook sprake zijn van een rechtmatig belang als er geen optimalisatie van de infrastructuur resulteert uit de voorziene werken of de voorziene werken de financiële lasten van andere mede-eigenaars of gebruikers verzwaren.

Hoe de werken uitvoeren?

Als er geen verzet is en je kan overgaan tot het uitvoeren van de werken, dan moet je die uitvoeren op een wijze die de minste hinder veroorzaakt aan de andere bewoners van het gebouw. Je moet hierover met de syndicus overleggen. De syndicus kan ook te allen tijde de werken opvolgen en hierover informatie opvragen bij jou of bij de nutsoperator.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)