3 weetjes over de invloed van winterweer op je werf

10/01/2022

De eerste winterse dagen zijn weer een feit. Kan je aannemer zo’n winterdagen inroepen om te zeggen dat er sprake is van weerverlet? Wie moet de werf beschermen tegen vorst? En is je aannemer aansprakelijk als die werken uitvoert waarvoor het eigenlijk te koud is?

Weerverlet

Als je met je aannemer een timing afsprak waarbinnen die de werken op je werf moet uitvoeren gebeurt het wel eens dat deze inroept dat de dagen waarop er winterweer was de uitvoeringstermijn verlengen. Of dit argument opgaat hangt af van de vraag welke concrete afspraken je maakte met de aannemer.

Sprak je af dat de werken op een welbepaalde datum moeten klaar zijn, dan kan je aannemer zich niet op weerverlet beroepen om de afgesproken timing te wijzigen en dit tenzij het aannemingscontract of diens algemene voorwaarden een andere regeling bevatten. Iets anders wordt het als je aannemer een begindatum en uitvoeringstermijn (bv. 100 werkdagen) met je afsprak. In dat geval kan de aannemer dagen weerverlet in beginsel (en tenzij je anders afsprak) wel in rekening brengen om de uitvoeringstermijn te verlengen. Werd een uitvoeringstermijn in kalenderdagen overeengekomen dan komt weerverlet in principe weer niet in aanmerking.

Wat onder weerverlet moet worden verstaan kan in de aannemingsovereenkomst of in de algemene voorwaarden van de aannemer verduidelijkt worden. Staat er geen omschrijving in het contract van wat weerverlet precies is dan zal men in de praktijk veelal kijken naar de dagen die het KMI als weerverlet beschouwde in de betreffende periode.

De werf beschermen?

Het winterweer (en bv. de vorst) kan wel eens schade veroorzaken op de werf. Denk daarbij maar aan het geval dat er bepaalde leidingen bevroren raken en ‘springen’ bij het ontdooien. In dat geval rijst de vraag of je aannemer aansprakelijk is voor deze schade dan wel of je er als bouwheer zelf voor opdraait.

Woon je tijdens de werken zelf op de werf (het gaat bv. om de verbouwing van een bestaande woning waar je tijdens de werken blijft wonen) dan kan je aannemer zeggen dat jij de bewaarder bent van de werf en dat je de nodige voorzorgen moet nemen om de woning te beschermen tegen het winterweer. Veroorzaakt het winterweer in dat geval schade aan de werken die de aannemer aan het uitvoeren is, dan kan je wel eventueel zeggen dat dit zijn verantwoordelijkheid is en dat hij zijn eigen werken had moeten beveiligen tegen vorstschade.

Gaat het om een werf die onbewoond is (bv. een nieuwbouw of een verbouwing waarbij je als bouwheer intussen verhuisde) dan kan je je aannemer gemakkelijker aansprakelijk stellen voor de schade door het winterweer. Je kan dan argumenteren dat je aannemer de bewaarder is van de werf en hij die moet beveiligen tegen de vorst. Je aannemer kan dan wel aan die aansprakelijkheid ontsnappen door aan te tonen dat hij de nodige voorzorgen nam om de werf te beschermen tegen het winterweer. Hij is mogelijks ook niet aansprakelijk als er bv. schade is aan leidingen die hij niet eens wist liggen of die hij niet kon beveiligen.

Weet wel dat je aannemer in de aannemingsovereenkomst die hij met je afsluit of in zijn algemene voorwaarden andere afspraken met je zou kunnen maken. Hij zou daarin kunnen aangeven dat jij als bouwheer ervoor moet zorgen dat de werf vorstvrij blijft en dat hij niet voor vorstschade aan de leidingen in je woning opdraait.

Te koud voor de werken?

Je aannemer moet zich houden aan de voorgeschreven temperaturen om bepaalde materialen te verwerken of bepaalde werken uit te voeren. Doet hij dat niet en voert hij werken uit bij winterweer die hij eigenlijk dan niet mag uitvoeren, dan is hij aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit.

Je aannemer heeft ook een informatie- en waarschuwingsplicht. Meent hij dat bepaalde werken die je hem wil laten doen niet kunnen bij winterweer dan moet hij je daarop wijzen. Sommige rechters menen zelfs dat hij moet weigeren de werken uit te voeren als de weersomstandigheden die niet toelaten en dit zelfs als jij als bouwheer hem vraagt de werken, ondanks het weer, toch uit te voeren.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)