Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vlan.be

 1. De diensten
  • De diensten die op deze site worden aangeboden bestaan er uitsluitend in een virtuele plaats tot uitwisseling aan te bieden en de contacten tussen gebruikers te vergemakkelijken. Deze diensten worden aangeboden door de NV CTR Media (ondernemingsnr : 0432916146) met maatschappelijke zetel aan de Léon Grosjeanlaan te Evere (1140) ingeschreven in de griffie van de handelsrechtbank te Brussel. CTR Media benadrukt dat elke weergave of gebruik van de diensten van CTR Media, al dan niet gratis of een gebruikersaccount vereisend, vooronderstelt dat U zich ertoe verbindt deze Algemene Voorwaarden te respecteren en na te leven.
  • Gelieve deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen, ze af te drukken en te bewaren. Bovendien vereisen bepaalde diensten dat U bepaalde Specifieke Voorwaarden, of een gebruikersovereenkomst aanvaardt die zich op de daartoe bestemde pagina’s bevindt. Indien niets anders werd bepaald, zijn deze regels samen van toepassing met de Algemene Voorwaarden.
 2. Recht op de privacy
  • Teneinde het recht op de privacy te beschermen werd op 8 december een wet gestemd in België die kan geraadpleegd worden op www.privacy.fgov.be. Deze wet is conform het Koninklijk Besluit op 13 februari 2001.
   CTR Media hecht veel belang aan het recht op de privacy van zijn gebruikers en klanten en leeft de wetgeving rond privacy strikt na. Alle gegevens van consumenten door CTR Media verzameld in het kader van marketing-acties worden behandeld volgens een strenge deontologie te vinden in ons beleid ter eerbiediging van de privacy.
 3. Beperking aansprakelijkheid en waarborg
  • Deze site is een plaats ter uitwisseling van informatie tussen gebruikers. De diensten - het leeuwendeel gratis – zijn voornamelijk bestemd voor particulier, redelijk en normaal gebruik voor het overgrote deel van gebruikers. CTR Media NV heeft geen baat bij de transacties die worden uitgevoerd met behulp van de site en kan dus ook niet de behoeften van een professioneel gebruik garanderen meerbepaald met betrekking tot de snelheid, toegankelijkheid en precisie van de diensten of gegevens.
  • Het gedrag van gebruikers
   • Handvest van de gebruiker
   • De gebruiker is als enige aansprakelijk voor informatie, gegevens, foto’s en andere elementen die worden gepost in het kader van een advertentie, commentaar of in zijn persoonlijke ruimte op de site. Hij stelt zich borg voor de inhoud ervan.
   • Als U vindt dat de inhoud of advertenties van gebruikers kwaadwillig, onwettelijk is of de goede zeden schendt, gelieve ons daar dan van op de hoogte te brengen op info@vlan.be
   • Niettegenstaande CTR Media in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor de informatie door gebruikers op de site geplaatst, behoudt CTR Media zich het recht voor éénzijdig alle informatie die werd achtergelaten op de site en die zij obsceen, kwaadaardig, de goede zeden schendend of schadelijk voor zichzelf, zijn partners, andere gebruikers of haar imago acht, van de site te verwijderen. In geval van verwijdering of aanpassing zal elk bezwaar van de gebruiker in kwestie worden overwogen met oog op herpublicatie maar dit zal in geen geval aanleiding geven tot een schadeloosstelling onder welke vorm ook.
  • Waarborgen voor het functioneren
   • Het functioneren van de site op eender welk tijdstip en onder elke omstandigheid wordt niet gewaarborgd. Wij stellen alles, in de mate van het mogelijke, in het werk om onze diensten toegankelijk te houden voor een maximum aan gebruikers 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 uur maar zonder verplichting. In geval van onderbreking zal CTR Media alle middelen die zij daartoe het meest geschikt acht inschakelen om deze situatie zo vlug mogelijk te verhelpen.
   • CTR Media behoudt zicht het recht voor om de toegang tot de site op eender welk moment te onderbreken omwille van onderhoudsredenen of opwaardering of voor elke andere technische reden. De onderbreking van de toegang of fouten ten tijde van overbrenging van elektronische gegevens kunnen onder geen beding aanleiding geven tot een financiële of andere compensatie.
  • Malware / Virus
   • CTR Media stelt alles wat zij redelijk acht in het werk om acties van derden gericht op beschadiging, verkrijging van gegevens, verspreiding van ongewenste boodschappen,… van CTR Media of gebruikers te verhinderen. Desalniettemin zal de verantwoordelijkheid van CTR Media niet in het geding komen indien met de verschillende beveiligingsniveaus om zulke situaties te vermijden, weet te omzeilen.
   • CTR Media raadt ten stelligste het gebruik van anti-virusprogramma’s aan als U gebruik maakt van het internet.
  • De integratie van inhoud, van derden afkomstig, kan de zichtbaarheid van informatie op de site wijzigen. Links van derden worden niet gecontroleerd op hun betrouwbaarheid en de aansprakelijkheid van CTR Media kan geenszins worden opgeworpen voor het gebruik of de inhoud ervan. Indien deze inhoud ontoelaatbaar, kwaadaardig of de goede zeden schendt gelieve ons daar dan van op de hoogte te brengen op info@vlan.be
  • De aansprakelijkheid van CTR Media kan niet worden ingeroepen door feiten van derden zoals de aanwezigheid van informatie door gebruikers achtergelaten en toegankelijk met behulp van de verschafte diensten, zonder voorafgaande kennisgeving. Evenmin wordt de verantwoordelijkheid van CTR Media zij het contractueel, noch extra-contractueel opgewekt door een lichte, een zware fout of het bedrog van derden. CTR Media zal niet verantwoordelijk worden geacht voor het verlies van winst, clienteel, gegevens of informatie die op de site werd opgeslagen in het kader van een particulier of commercieel gebruik, noch door indirecte schade voortvloeiend uit particulier gebruik. Het komt aan U toe om eventuele schade te beperken bij ontdekking ervan door de gepaste maatregelen te nemen.
 4. Intellectuele rechten
  • Auteursrechten – Bij het sluiten van contracten met gebruikers van onze site verbindt het lid er zich toe de intellectuele rechten van derden te respecteren en draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor elke inbreuk daarop en de kosten eruit voortvloeiend ten aanzien van hun eigenaar.
  • De gebruiker erkent nadrukkelijk dat de verschafte informatie en gegevens eigendom blijven van CTR Media en haar leveranciers en verbindt zich ertoe deze niet te veranderen. Het hergebruik, verspreiding, verkoop, onthulling of gebruik van deze site en haar inhoud voor commerciële doelen in welke zin ook vereist de voorafgaande schriftelijke toelating door CTR Media, Léon Grosjeanlaan 92, 1140 Evere.
   Het is evenzeer verboden om informatie op deze site of aanverwante diensten op te slaan in een gegevensbank of voor ongeoorloofde doeleinden te gebruiken. Het automatische ‘caching’ van gegevens is evenwel toegestaan.
  • Met als enige doel toe te laten dat CTR Media de verschafte gegevens gebruikt en teneinde te verhinderen dat CTR Media geen rechten schendt die de gebruiker bezit op de verschafte informatie, kent de gebruiker aan CTR Media een niet-exclusief, universeel, oneindig, onherroepelijk, gratis en overdraagbaar (multi-framing) recht toe op de verschafte informatie om zodoende CTR Media in de mogelijkheid te stellen om de auteursrechten en publiciteitsrechten (met uitsluiting van alle andere rechten) uit te oefenen in alle media gekend of ongekend uitsluitend met oog op marketingacties.
 5. Toepasselijk recht, bevoegdheid en diverse bepalingen
  • In geval een deel van de voorliggende voorwaarden niet van toepassing worden geacht, wordt dat deel vervangen in overeenstemming met de vigerende wetgeving en met oogmerk de vervangen bepalingen zoveel mogelijk te benaderen; de andere voorwaarden in hun volledigheid blijven onverminderd van toepassing.
  • De huidige bepalingen en de annexen waarnaar zij verwijzen vertegenwoordigen de geheelheid van de akkoorden gesloten tussen gebruikers en de CTR Media en vernietigen en vervangen elk contact, voorgaand of tijdelijk voorstel, onder elektronische, geschreven of gesproken vorm van kracht tussen de gebruiker en CTR Media.
  • De interpretatie van de algemene voorwaarden en alle geschillen zal worden beoordeeld en beslist volgens Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

 

Gebruikershandvest

 1. Het ongeoorloofd gebruik van de site en haar diensten
  • Het lid garandeert geen gebruik te maken van de diensten met het oogmerk daden te stellen die verboden zijn bij wet of doorheen het Gebruikershandvest meerbepaald pesterijen, bedreigingen, smaad of elke andere inbreuk op de privacy van derden of daden die inbreuk maken op de rechten van derden.
   Bovendien wordt elk misbruik van de diensten of de site veroordeeld onder andere de aanval op de performantie van de site of haar servers, het functioneren ervan, de tussenkomst of poging tot tussenkomst in het functioneren van de site of een overeenkomst over de site gesloten wordt strikt verboden. Het ongeoorloofd gebruik van paswoorden of gebruikersaccounts is eveneens verboden en kan leiden tot de verwijdering van uw account.
  • Indien voorafgaand geen geschreven akkoord werd opgesteld met CTR Media, verbindt de gebruiker er zich toe om de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken en bijgevolg om de gegevens niet voor commerciële doeleinden te gebruiken, noch om door derden verschafte gegevens voor commerciële of publicitaire doeleinden te gebruiken. Het is niet toegelaten om systematisch de inhoud van andere gebruikers te lezen (bijvoorbeeld met behulp van een programma of door manueel te kopiëren) teneinde deze gegevens buiten de website van Immovlan.be te gebruiken. Het is bovendien verboden om programma’s te gebruiken waarmee gegevens automatisch gelezen kunnen worden, zoals bijvoorbeeld “crawler”.
 2. Voorwaarden tot lidmaatschap
  Het gebruik van de diensten is voorbehouden aan personen die wettelijk in staat worden geacht om contracten en overeenkomsten te sluiten. Minderjarigen en andere personen die niet over de vereiste juridische hoedanigheid beschikken om toe te treden tot dit Gebruikershandvest mogen geen gebruik maken van de diensten.
  Door de inschrijving garandeert het lid aan CTR Media dat:
  • hij meerderjarig is of de juridische bekwaamheid heeft om toe te treden tot het Gebruikershandvest
  • hij financieel instaat voor elk gebruik dat hij/zij maakt van de diensten en/of de site en elk gebruik van zijn account door anderen, zelfs al zijn ze bijvoorbeeld minderjarig en bij hem/haar woonachtig.
  • zijn gegevens, verschaft tijdens de inschrijving, waarachtig en exact zijn (het met opzet of door onvoorzichtigheid verschaffen van onjuiste informatie ten tijde van de inschrijving maakt een valse verklaring uit en / of fraude die aanleiding kan geven tot gerechtelijke vervolging en eventuele straffen).
 3. Verschafte informatie
  Het lid is als enige aansprakelijk voor de verschafte informatie. CTR Media fungeert enkel passief als doorgeefluik voor de verspreiding en publicatie online van de verschafte informatie. Het Lid garandeert en vrijwaart CTR Media voor elke klacht van een derde gerelateerd aan de verschafte informatie hierin op niet-limitatieve wijze begrepen klachten wegens inbreuk op auteursrechten, merken, kenmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten.
  De verschafte informatie (of elk voorwerp hieronder begrepen) kan niet:
  • fout, niet exact of misleidend zijn;
  • een inbreuk maken op auteursrechten, octrooien, merken, fabrieksgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten of rechten gelinkt aan het portret of meer algemeen de persoon;
  • inbreuk maken op welke wet of reglementaire beschikking ook (waaronder bijvoorbeeld de bepalingen die de consumentenbescherming regelen, oneerlijke concurrentie, discriminatiewetgeving of misleidende reclame);
  • lasterlijk zijn, leugenachtig, bedreigend of ongelegen komen;
  • van obscene aard zijn, kinderpornografie bevatten of voor volwassenen enkel bestemd zijn of meer algemeen schadelijk voor minderjarigen;
  • virussen bevatten, Trojaanse paarden (“Trojan horses”), “wormen” in het algemeen, “timebombs”, “cancelbots” of andere informaticatoepassingen die tot doel hebben te beschadigen, clandestien te onderscheppen of de controle over te nemen van systemen, gegevens of persoonlijke informatie;
  • leiden tot de versturing of het laten versturen van elektronische berichten of pop-ups aan personen die daar niet om gevraagd hebben of zonder respect voor hun respectieve rechten waaronder op niet-uitputtende wijze begrepen publiciteit, kettingmails of elke andere vorm van directe prospectie waarom niet werd gevraagd;
  • berichten met promokarakter op de diensten achterlaten;
  • in geen enkel opzicht de verantwoordelijkheid in hoofde van CTR Media opwekken of tot gevolg hebben dat CTR Media, al dan niet gedeeltelijk, het verlies van internetdiensten (ISP) van zijn leveranciers afkomstig of andere leveranciers leidt;
  • een link maken, al dan niet direct, met goederen of diensten die : (aa) verboden zijn door dit Gebruikershandvest; of (bb) die een lid niet mag aanbieden.
 4. Aanpassingen
  CTR Media houdt zich op elk moment het recht voor om dit Gebruikershandvest te amenderen en/of aan te passen. De gewijzigde Gebruikersovereenkomst zal van kracht zijn en de gewijzigde of andere amendementen zullen automatisch in voege treden dertig (30) dagen na hun publicatie. Zulk een wijziging of amendement zal geen invloed hebben op de contracten gesloten tussen de wijziging en de inwerkingtreding en laat de andere bepalingen van toepassing. Deze Gebruikersovereenkomst kan op geen andere manier worden aangepast, tenzij door een geschrift getekend door het Lid en CTR Media.
 5. Inbreuken
  Inbreuken op onze gebruiksregels kunnen aanleiding geven tot:
  • de aanbieding wordt verwijderd van de site
  • de account wordt geschorst
  • het doorgeven van uw gegevens en huidige of vroegere advertenties aan derden daartoe rechterlijk of op een andere wijze bevoegd