Trevi Vanhoudt

Trevi Vanhoudt
rue Mitoyenne 32-34
4710 Lontzen

Website: http://www.vanhoudt-sa.be/
IPI number: 104804

Opening hours

Monday 8.30-12.30 + 13.30-17.30
Tuesday 8.30-12.30 + 13.30-17.30
Wednesday 8.30-12.30 + 13.30-17.30
Thursday 8.30-12.30 + 13.30-17.30
Friday 8.30-12.30 + 13.30-17.30
Saturday
Sunday